Neplatí od 9. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 13/2015.

Směrnice děkana č. 3/2012

Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF

I.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. § 60, o vysokých školách, rozhodl děkan fakulty poskytovat studium programů celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově za úplatu.

Děkan může tyto poplatky snížit, případně prominout v případech hodných zvláštního zřetele.

Na studenty, kteří se účastní programu celoživotního vzdělávání Informační technologie pro zrakově postižené, se tato směrnice nevztahuje a jejich účast na tomto programu je i nadále bezplatná.

II.

Poplatky za výuku v rámci celoživotního vzdělávání jsou stanoveny takto:

Typ kurzu Částka Variabilní
symbol
Doplňující studium 2.000,– Kč za rok 2
Rozšiřující studium 2.000,– Kč za rok 2
Kurzy Univerzity třetího věku 500,– Kč za 1 kurz 7
Mimořádné studium 5.000,– Kč za semestr 7
Přípravné kurzy k maturitě a k přijímacím zkouškám 1.500,– Kč za kurz 4
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika 5.000,– Kč za rok 21
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika 5.000,– Kč za rok 22
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika 5.000,– Kč za rok 23
Jazyková zkouška v rámci programu English for Mathematicians, UNIcert III 1500,– Kč za zkoušku 24

III.

Uchazeč o studium, kterého se poplatek týká, uhradí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, specifickým symbolem je rodné číslo bez lomítka, variabilní symbol je uveden v tabulce. Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské nám. 42, Praha l. Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na studijním oddělení.

Termín splatnosti poplatku je k datu zápisu zvoleného studia programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení musí být předložen u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF.

IV.

Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice děkana č. 2/2010 ze dne 1. 5. 2010, Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF. Změny a doplnění této směrnice mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, přičemž za aktualizaci této směrnice, případně za podání návrhu na její zrušení pro věcnou nesprávnost nebo pro nastalý nesoulad s platnými právními předpisy odpovídá její navrhovatel.

V.

Kontrolu plnění této směrnice bude provádět vedoucí studijního oddělení a referentky studijního oddělení.

VI.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. července 2012.
Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 30. 5. 2012,
Akademickým senátem MFF dne 27. 6. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty