Neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 9/2010.

Směrnice děkana č. 3/2007

Opatření děkana MFF UK o konání státních rigorózních zkoušek na MFF UK v Praze

V souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze ve znění platném ke dni 28. dubna 2006 (dále jen Rigorózní řád UK) stanovuji v této směrnici podrobnosti konání státních rigorózních zkoušek týkající se povinných příloh k písemné přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, uznávání prací a zkoušek vykonaných podle jiných předpisů, poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky, náhradě nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku a zveřejňováním rigorózních prací.

Čl. 1
Povinné přílohy k písemné přihlášce ke státní rigorózní zkoušce

 1. Ověřená kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo doklady podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
 2. Doklad o zaplacení poplatku dle čl. 3 této směrnice.
 3. Rigorózní práce v tištěné podobě ve třech exemplářích. Jeden z těchto exemplářů bude po obhajobě předán do knihovny Matematicko-fyzikální fakulty UK. Práce musí být svázána do polotuhých nebo tuhých desek. Vazba musí zaručit, že k ní nebudou dodatečně přidávány ani z ní nebudou vyjímány listy. Proto není přípustná rychlovazná a kroužková vazba. Na přední straně desek musí být odshora dolů nápisy „Univerzita Karlova v Praze“, „Matematicko-fyzikální fakulta“, „Rigorózní práce“ a na spodní části stránky musí být uveden rok odevzdání práce a jméno a příjmení uchazeče. Rigorózní práce musí podle čl. 6a odst. 9 Rigorózního řádu UK obsahovat abstrakt. Je třeba, aby uchazeč ihned za titulním listem rigorózní práce uvedl, zda souhlasí či nesouhlasí se zapůjčováním práce.
 4. Nevylučuje-li to její povaha, rigorózní práci uchazeč odevzdá podle čl. 6a odst. 8 Rigorózního řádu UK také v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD v obálce vlepené do rigorózní práce.
 5. Uchazeč odevzdá podle čl. 6a odst. 9 Rigorózního řádu UK vytištěný abstrakt v českém a anglickém jazyce rovněž jako samostatnou přílohu. Abstrakt v českém jazyce musí být shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.
 6. Pokud se uchazeč přihlašuje ke státní rigorózní zkoušce, ale nepodává zároveň s přihláškou rigorózní práci ani nežádá podle čl. 2 o uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní, musí:
  1. podle čl. 3 odst. 2 Rigorózního řádu UK předložit název a základní osnovu zamýšlené rigorózní práce,
  2. předložit specifikaci požadavků na používání zařízení, informačních technologií a poskytování konzultací podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK.
 7. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu UK uchazeče k odstranění nedostatků ve lhůtě 21 dnů ode dne podání přihlášky. Nejsou-li tyto nedostatky v uvedené lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
 8. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta podle čl. 3 odst. 5 Rigorózního řádu UK uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

Čl. 2
Uznávání prací a zkoušek vykonaných podle jiných předpisů

 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3. a 4 Rigorózního řádu UK, může být podle čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu UK komisí uznána jako rigorózní práce.
 2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být podle čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu UK komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška.
 3. Pokud byla disertační práce podle odst. 2 obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se podle čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu UK jako rigorózní práce. Analogické ustanovení platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky.
 4. Pokud uchazeč žádá o uznání diplomové nebo disertační práce jako práce rigorózní, řídí se jejich úprava odpovídajícími předpisy platnými pro tyto práce. K přihlášce je vhodné přiložit i odborné posudky vypracované při obhajobě těchto prací. Ustanovení čl. 1 odst. 5 platí i v těchto případech.

Čl. 3
Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky

 1. Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky dle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK stanovuji na 3000,- Kč.
 2. Poplatek je uchazeč o rigorózní řízení povinen zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet fakulty číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6 nebo složenkou typu A, majitel účtu Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6. Jako specifický symbol je nutné uvést desetimístné rodné číslo uchazeče bez lomítka.
 3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a je podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu UK nevratný.
 4. Pokud ke dni podání přihlášky nebude uvedený poplatek zaplacen, vyzve fakulta uchazeče k uhrazení poplatku ve lhůtě 21 dnů. Pokud nebude poplatek zaplacen ani během této doby, má se podle čl. 3 odst. 4 Rigorózního řádu UK za to, že přihláška nebyla podána.

Čl. 4
Náhrada nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku

 1. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí dle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví děkan individuálně.
 2. Pokud nastane případ podle čl. 1 odst. 7 nebo 8 anebo podle čl. 3 odst. 4, a byla-li náhrada výše uvedených nákladů zaplacena, fakulta uchazeči částku odpovídající zaplacené náhradě vrátí po odečtení administrativních nákladů podle čl. 3 odst. 6 Rigorózního řádu UK, které paušálně stanovuji ve výši 1000,- Kč.
 3. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 3 se náhrada nákladů uvedených v odst. 1 nevyžaduje.
 4. Náklady spojené s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí podle čl. 6 odst. 3 Rigorózního řádu UK uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví podle čl. 6 odst. 3 Rigorózního řádu UK opatřením rektor.

Čl. 5
Zveřejňování rigorózních prací

 1. Rigorózní práce podaná k obhajobě se podle čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti pět pracovních dní před konáním obhajoby na studijním oddělení fakulty.
 2. Cenu za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin rigorózních prací pro zájemce o rigorózní práce podle čl. 6a odst. 2 Rigorózního řádu UK stanovuji ve výši 5,- Kč za stránku.
 3. Cena za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin rigorózních prací pro zájemce o rigorózní práce je splatná předem složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet fakulty uvedený v čl. 3 odst. 2.
 4. Doklad o zaplacení ceny za pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin rigorózních prací musí zájemce předložit před započetím pořizování těchto výpisů, opisů nebo rozmnoženin.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Navrhovatel: Prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

V Praze dne 26. března 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty