Neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 8/2010.

Směrnice děkana č. 3/2006

Zveřejňování dizertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací

V Praze dne 26. ledna 2006

Na základě § 47b zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, platí odstavce:

2. Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

3. Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

V souladu s výše uvedenou novelou pověřuji vedoucí kateder a ústavů, aby v rámci svého pracoviště zabezpečili zveřejnění diplomových a bakalářských prací. Toto zveřejnění bude upraveno příslušnou vyhláškou vedoucího pracoviště. Ve vyhlášce bude uvedeno jméno a příjmení pracovníka, který bude pověřen touto činností, a uvedena místnost, kde tyto práce budou přístupné. Vyhláška bude umístěna na viditelném místě katedry či ústavu a její kopie zaslána na studijní oddělení MFF.

Disertační práce (PhD.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na studijním oddělení u Ing. J. Jágrové.

Práce předložené v rámci rigorózního řízení (RNDr.) budou zveřejněny k nahlížení v úředních hodinách na studijním oddělení u PhDr. V. Michálkové.

Navrhovatel: JUDr. Dana Macharová, vedoucí studijního oddělení

 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan