Neplatí od 7. 2. 2013, viz Směrnice děkana č. 3/2013.

Směrnice děkana č. 3/2004

Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF

V souvislosti s rozšiřujícím se využíváním Web of Science a dalších databázových systémů užívaných k hodnocení výkonnosti akademických pracovišť roste význam uvádění úplného názvu fakulty na veškerých odborných publikacích.

Ukládám proto pracovníkům fakulty uvádět na odborných publikacích adresu pracoviště ve formě obsahující explicitně název fakulty. V anglicky psaných publikacích je třeba v adrese uvést:

Charles University, Faculty of Mathematics and Physics (po nichž může následovat také název katedry nebo ústavu).

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

V Praze dne 5. října 2004

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK
Navrhovatel: Děkan MFF