Neplatí od 9. 9. 2015.

Směrnice děkana č. 3/2003

Elektronický zápis

V Praze dne 7. 5. 2003

Od akademického roku 2003/2004 bude na fakultě povinná elektronická forma zápisu studentů bakalářského a magisterského studia.

Nadále nebude již možné na studijním oddělení využít tradiční formy zápisu jako v minulých letech.

Elektronický zápis bude uskutečňován prostřednictvím internetu, příslušná www aplikace je přístupná pod názvem Zápis předmětů na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis/ po přihlášení se jako student.

V aplikaci Zápis předmětů je k dispozici ve formě nápovědy návod pro studenty, jak si mají zapisovat či škrtat zvolené předměty a jak provádět kontrolu zápisu. Připomínám, že je nutné při zápisu respektovat korekvizity a prerekvizity (informace o nich student může získat kliknutím na kód předmětu, který je odkazem na stránku předmětu v „Seznamu předmětů” neboli tzv. „bílé karolince”). Student bude považován za elektronicky zapsaného pouze v případě, že bude mít elektronicky zapsané všechny zvolené předměty a poté jím provedená elektronická kontrola nebude signalizovat žádné chyby.

Přenos dat na studijní oddělení bude probíhat on line. Poté, co se student zapíše elektronicky, dostaví se s vyplněným indexem na studijní oddělení (v termínu určeném harmonogramem akademického roku jak pro zimní tak pro letní semestr), kde příslušná referentka provede kontrolu zápisu, vytiskne pro daný semestr zkušební zprávu a zápis potvrdí razítkem a podpisem. Elektronický zápis bude možné na studijním oddělení opravit příp. doplnit pouze v mimořádných případech.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK
Navrhovatel: Vedoucí STUD MFF