Neplatí od 3. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 6/2015.

Směrnice děkana č. 3/2001

Poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě

V Praze dne 1. června 2001

Čj. 88/TP/MFF

Tímto opatřením se v souladu s opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 19/2001 konkretizuje postup při poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).

Čl. 1

1. Matematicko-fyzikální fakulta (dále jen fakulta) poskytuje v souladu s opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 19/2001 a podle § 24 zákona o vysokých školách pouze informace týkající se působnosti orgánů fakulty.

Čl. 2

1. Žádost o poskytnutí informace se podává podle zákona prostřednictvím pošty na adresu: Děkanát Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

2. Tuto žádost lze též podat osobně v podatelně na téže adrese. Žádost lze též poslat faxem na číslo 22191-1292 nebo elektronickou poštou na adresu: sdek@dekanat.mff.cuni.cz

Čl. 3

1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona s tím, že jde-li o podání doručené faxem nebo elektronickou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst. 2 odloženo.

2. V záhlaví žádosti (u elektronické pošty v "Subject") musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 4

1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo elektronickou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 5 nebo čl. 7, jedná jménem fakulty tajemník

2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v této směrnici uvedeným sekretariát tajemníka. Tento sekretariát též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

3. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušná oddělení děkanátu fakulty. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou, může podat svou žádost písemně.

Čl. 5

1. Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává děkan fakulty. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 6

1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy, podle sazebníku, který je uveden v příloze opatření rektora Univerzity Karlovy č. 19/2001.

2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100,- Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje. V opačném případě sdělí fakulta žadateli odhad nákladů s dotazem, zda žadatel na žádosti trvá.

3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím zaplacení. Po obdržení tohoto dokladu a po ověření příjmu úhrady fakulta žadateli informaci bez prodlení poskytne.

4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3.000 Kč, vyžaduje se zaplacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30 - 50% odhadu nákladů. Zaplacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.

5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje vedoucí hospodářského oddělení fakulty nebo tajemník fakulty v případě, že jde o částky nad 3.000 Kč.

6. Výše uvedené platby se provádějí převodem na účet č. 38330-021/0100, variabilní symbol 902. Tento příjem bude účtován jako příjem v hlavní činnosti.

7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 2, 3 nebo 4, a doby než je doručena jeho odpověď, staví.

Čl. 7

1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle Čl. 5 lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.

2. Odvolání se podává děkanovi fakulty, který napadené rozhodnutí vydal, a to výhradně písemně.

3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti, sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů, a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.

4. Neobsahuje-li odvolání údaje podle odstavce 3 nebo bylo-li podáno opožděně, bude děkanem odloženo.

5. Děkan fakulty, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi Univerzity Karlovy.

6. O řádně podaném odvolání rozhodne rektor Univerzity Karlovy do 15 dnů v souladu se svým opatřením č. 19/2001, čl. 9.

7. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.

Čl. 8

1. Toto opatření se vydává k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňuje se na úřední desce fakulty a na www stránkách fakulty.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2001.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK