Neplatí od 31. 8. 2006.

Směrnice děkana č. 3/2000

Doplňková činnost

V Praze dne 15. listopadu 2000

 1. Úvod
  1. Vykonávání aktivit, které navazují na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost za úplatu, je v souladu s § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 24 pravidel hospodaření UK v Praze, činností doplňkovou. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena.

  2. Doplňková činnost je v účetnictví sledována samostatně.

  3. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku doplňkové činnosti se předkládá rektorátu UK v rámci roční účetní závěrky.

  4. Aktivity v rámci doplňkové činnosti musí mít veškeré náklady hrazeny z výnosů.

 2. Předmět doplňkové činnosti a stanovení ceny
  1. Doplňkovou činností se rozumí realizace výrobků, výkonů, prací, služeb poskytovaných fyzickým a právnickým osobám za úplatu na základě živnostenského oprávnění. V tomto smyslu do doplňkové činnosti mimo jiné patří:
   • pronájem nebytových prostor
   • činnost vydavatelství Matfyzpress
   • provoz chaty Mariánská
   • konference (konferencí se dále rozumí i semináře, kurzy, sympozia, školy a podobné akce financované z účastnických poplatků)
   • placené konzultace a expertizy
   • zakázková výzkumná činnost
   • speciální výroba, apod.
  2. Doplňkovou činností není taková činnost, která je součástí hlavní činnosti financované dotací ze státního rozpočtu. Na příspěvky ve formě poplatku ani dary od fyzických a právnických osob, určené k podpoře hlavní činnosti, se proto nevztahují pravidla o nakládání s výnosy o doplňkové činnosti.
  3. Cena za výrobky, výkony, práce a služby prováděné v rámci doplňkové činnosti se stanovuje dohodou (zákon č. 526/1990 Sb.). K ceně se připočítává příslušná DPH, která se nevztahuje na vývoz, kde místo plnění je v zahraničí.

 3. Provádění doplňkové činnosti
  1. Základním dokumentem pro provádění doplňkové činnosti s výjimkou konferencí je smlouva (příloha č. 1). V případě konferencí je základním dokumentem návrhový list na pořádání konference (příloha č. 2).

  2. Za smlouvu může být považována potvrzená kopie objednávky opatřená všemi náležitostmi smlouvy a vyjadřující potřebné závazky objednatele (termín plnění, cena) a podpis statutárního zástupce.

  3. Smlouva se uzavírá na základě předkalkulace prací a služeb (příloha č. 3). O převzetí objednávky a uzavření smlouvy rozhoduje tajemník fakulty po vyjádření proděkana pro rozvoj a podpisu oprávněného zástupce (dále jen OZ) pro provozování dané živnosti. Jde-li o krátkodobou zakázku v délce do 1 pracovního týdne, může objednávku přijmout a vyřídit i jednotlivé pracoviště, přičemž za 1 den pracovníka účtuje minimálně 1000,- Kč (800,- Kč pracovník, 200,- Kč přirážka) a dále materiálové náklady resp. amortizaci zařízení. Na všechny přijaté zakázky musí mít Univerzita živnostenské oprávnění. U drobných zakázek, kde je přijetí zakázky v pravomoci pracoviště, musí být konečná kalkulace podepsána OZ a proděkanem pro rozvoj, v případě konferencí proděkanem pro vědu a zahraniční styky.

  4. K souhrnu přímých nákladů je kalkulována provozní režie ve výši 20 % plus správní režie ve výši 3 %. Ve zvláštních případech se provozní režie stanoví po dohodě s proděkanem pro rozvoj. V případě konferencí se provozní režie neúčtuje, účtuje se pouze celková režie ve výši 3 %.

  5. V případě konferencí potvrzuje proděkan pro vědu a zahraniční styky podpisem návrhového listu, že se jedná o akci fakultní. V takovém případě lze bezplatně využít nezbytně nutné fakultní prostory a účastníci mohou být ubytováni v univerzitních zařízeních za režijní cenu. Povinnou součástí návrhového listu je předkalkulace konference (příloha č. 4).

  6. Po podepsání všech dokumentů příslušnými osobami, je danou akci doplňkové činnosti na hospodářském oddělení založen a veden účet pro zaúčtování všech operací.

  7. Fakturaci provádí děkanát na základě vyúčtování (dílčího nebo konečného), podaného vedoucím úkolu doplňkové činnosti (dále DČ). Formulář je stejný jako pro předkalkulaci. Vyúčtování konferencí provádí pracovník MFF odpovědný za organizační a finanční záležitosti jmenovaný v návrhovém listu, a to na základě následujících dokladů: seznam účastníků, příjmové doklady, vydané faktury, výdajové doklady, dodavatelské faktury.

  8. Rozpis odměn (mezd) se provádí na samostatném tiskopise (příloha č. 5).

  9. Účast na doplňkové činnosti a její formu (viz bod 4.1 - 4.3) povoluje na návrh vedoucího úkolu:

   1. vedoucí pracoviště příslušného pracovníka
   2. studentům proděkan pro studijní záležitosti
   3. studentům doktorských programů školitel i vedoucí školicího pracoviště.

  10. Dohodu o práci v doplňkové činnosti uzavírá s pracovníkem či studentem tajemník fakulty na dobu trvání těchto prací a služeb. Podmínkou k uzavření takové dohody je souhlas vedoucího fakultního pracoviště, kde bude práce vykonávána.

 4. Personální zajištění výkonů doplňkové činnosti
 5. Práce související s doplňkovou činností vykonávají:
  1. interní pracovníci
   1. v hlavním pracovním poměru, přijatí na řešení DČ
   2. v hlavním pracovním poměru nad rámec pracovních povinností formou pověření
   3. v souběžném pracovním poměru
   4. na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  2. externí pracovníci
   1. ve vedlejším pracovním poměru,
   2. na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
  3. studenti
   1. v částečném pracovním poměru,
   2. na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 6. Odměňování
  1. U dohod konaných mimo pracovní poměr je výše odměn stanovena dohodou dle zákoníku práce.
  2. Pracovníci vykonávající práce v hlavním pracovním poměru, souběžném a vedlejším pracovním poměru (viz bod 4.1 a) a c) a bod 4.2 a)) jsou odměňováni dle dohody nebo pracovní smlouvy.
  3. Příjem pracovníků vykonávající práce na základě pověření je odvozen z rozdílu mezi realizovanou cenou bez DPH a celkovými náklady, po odvodu dohodnutého podílu pracovišti. Jedná se o zdaňovaný příjem.
  4. Oprávněným zástupcům pro provozování živnosti přísluší 3 % tzv. správní režie (vč. 35 % pojištění) z přímých nákladů. Výplata se provádí pololetně.
  5. Mzda a odměny se vyplácejí:
   1. U pracovníků vykonávajících doplňkovou činnost na základě pracovní smlouvy se mzda vyplácí v řádných termínech stanovených pro výplatu mezd a platů zaměstnanců MFF.
   2. U ostatních pracovníků se odměny vyplácejí až po úhradě prací objednavatelem. Mimořádné odměny za řešení DČ musejí být hrazeny z rozdílu mezi realizovanou cenou bez DPH a celkovými náklady (a po odvodu dohodnutého podílu pracovišti).

 7. Rozdělení a použití prostředků získaných doplňkovou činností
  1. Výdaje spojené s prováděním doplňkové činnosti musejí být v plné výši pokryty příjmy z této činnosti.
  2. Vedoucí úkolu, resp. pracovník MFF odpovědný za organizaci a finanční záležitosti, je zodpovědný za dodržení parametrů předkalkulace. Případná ztráta bude uhrazena z provozních prostředků pracoviště.
  3. Rozdělení prostředků získaných doplňkovou činností (realizovaná cena bez DPH minus přímé náklady):
   1. Pronájem nebytových prostor
    1. od z příjmů pro RUK ....................... 10 %
    2. zůstatek k převodu do fondů (rezervní, FRIM, odměn) po předložení návrhu rektorátu a jeho schválení v rámci roční účetní závěrky.
   2. Vydavatelství Matfyzpress a chata Mariánská.
    Zůstatek po úhradě nákladů k převodu do fondů (jako v bodě 6.3.1 b)).
   3. Konference
    1. pracoviště a pověření pracovníci..........100 % kalkulovaného zisku
    2. celková režie NS 900............................3 % z přímých nákladů.
   4. Ostatní
    1. pracoviště a pověření pracovníci ............100 % kalkulovaného zisku
    2. provozní režie NS 900......................... 20 % z přímých nákladů
    3. správní režie .................................... 3 % z přímých nákladů.

   Rozdělení bude provedeno po skončení akce.

  4. V případě, že akce není ukončena v běžném roce, převádějí se výnosy a náklady do dalšího období a konečné zúčtování se provede po skončení akce.

 8. Pracovněprávní vztahy
 9. Pracovněprávní vztahy pracovníků zúčastněných na doplňkové činnosti se řídí ustanoveními zákoníku práce.

 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tato směrnice platí od 1. ledna 2001.
  2. Ruší se Směrnice děkana č. 2/1994.
  3. Přílohy Směrnice:
   1. Vzor smlouvy [ DOC | RTF | PDF ]
   2. Návrhový list na uspořádání konference [ DOC | RTF | PDF ]
   3. Předkalkulace prací a služeb
   4. Předkalkulace konference
   5. Rozpis odměn
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Přílohy

Technická poznámka: Každá příloha je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci. Některé formuláře jsou zpracovány v programu MS Excel s připravenými poli pro automatické zpracování kalkulací.