Neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021.

Směrnice děkana č. 20/2018

Webová prezentace MFF UK

 

V souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty pro léta 2016 – 2020 dochází k reformě www stránek fakulty a zavedení redakčního systému.

1) Fakultní web

a) Webová prezentace MFF UK je dostupná na adrese https://www.mff.cuni.cz/.
b) Na adresu https://www.mff.cuni.cz/ jsou přesměrovány adresy http://www.mff.cuni.cz/https://mff.cuni.cz/http://mff.cuni.cz/. Funkci těchto přesměrování zajišťují střediska 206. Středisko informatické sítě a laboratoří728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.
c) Provoz serveru s prezentací fakulty zajišťuje středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.
d) Doménu mff.cuni.cz spravuje středisko 206. Středisko informatické sítě a laboratoří.

2) Redakční systém

a) K publikaci obsahu na web fakulty slouží redakční systém.
b) Provoz redakčního systému včetně jeho administrace zajišťuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace ve spolupráci s externím dodavatelem.
c) Provoz serveru pro redakční systém zajišťuje středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.

3) Publikace obsahu a zodpovědnost za obsah

a) Obsah na fakultní web publikuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace na základě vlastní produkce a v odůvodněných případech podle požadavků sekcí, pracovišť a oddělení.
b) Do věcně příslušných částí webu publikují svůj obsah sekce, pracoviště nebo oddělení samostatně. Pro tyto účely určí sekce, pracoviště a oddělení konkrétní osobu či osoby.
c) Práva pro editaci a publikaci obsahu spravuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace.
d) Zodpovědnost za obsah nese sekce, pracoviště nebo oddělení, ze kterého vzešel požadavek na jeho publikaci nebo které obsah samo publikovalo.
e) Zodpovědnost za obsah je evidována u jednotlivých uzlů v redakčním systému a je uvedena v zápatí každé webové stránky.

4) Další informační systémy

a) Vybrané stránky se generují na základě dat uložených a upravovaných mimo redakční systém (SIS, Amoeba…).
b) Za takto přenášený obsah zodpovídá sekce, pracoviště nebo oddělení, které jej vložilo do zdrojového systému.
c) Propojení redakčního systému a dalších informačních systémů zajišťují středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace a správci těchto systémů ve vzájemné součinnosti.

5) Přístup na stránky

a) Fakultní web má veřejnou a neveřejnou část.
b) Veřejná část webu je přístupná bez omezení.
c) Neveřejná část je dostupná pouze po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby UK.
d) Přístup k neveřejným stránkám může mít jakýkoli přihlášený uživatel, předem určená skupina přihlášených uživatelů nebo konkrétní přihlášené osoby.
e) Řízení přístupu ke stránkám zajišťuje středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace.

6) Závěrečná ustanovení

a) Provoz a rozvoj webu řídí koordinátor IT v součinnosti s pověřeným proděkanem. Koncepční otázky projednává vedení fakulty.
b) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 28. listopadu a ruší Příkazy děkana č. 5/2016 a č. 7/2013.

 

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátor IT,
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena dne 24. října 2018,
vydána dne 27. listopadu 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK