Neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 3/2021.

Směrnice děkana č. 2/2018

O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK

 

K provedení Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy podle Čl. 4 odst. 17 a Čl. 7 odst. 8 tohoto Řádu a podle Čl. 11 odst. 2 Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje podrobnosti o pověřování osob, organizaci, přípravě, harmonogramu, sběru a zpracování dat, interpretaci, místě a termínu zveřejnění výsledků hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta).

 

Čl. 2
Hodnocení výuky studenty v bakalářských a magisterských studijních programech

 1. Odpovědnou osobou za realizaci hodnocení výuky studenty (HVS) je proděkan pro studijní záležitosti. Jeho poradním orgánem je komise pro studentskou anketu zřízená děkanem fakulty. V této komisi zasedají garanti klíčových studijních programů, další zástupci akademické obce a pracovník pověřený správou informačních systémů, a dále zástupci studentské komory akademického senátu, případně další studenti navržení studentskou komorou akademického senátu.
 2. Proděkan pro studijní záležitosti ve spolupráci s komisí pro studentskou anketu zejména zajišťuje koncepci HVS, vyhodnocení a analýzu jeho výsledků, navrhuje otázky a jejich hodnotící škálu, počet otázek pro číselné hodnocení a obecná témata ke slovnímu hodnocení.
 3. K účasti v HVS jsou oprávněni studenti bakalářského a magisterského studia v prezenční i kombinované formě včetně studentů studujících v programech vyučovaných anglicky. Studenti v bakalářských a magisterských programech v kombinované formě studia a zahraniční studenti v bakalářských a magisterských programech vyučovaných anglicky hodnotí dle stejných kritérií jako ostatní. Náplní HVS je číselné hodnocení výuky a učitelů, dále se studenti mohou slovně vyjádřit k předmětům, pedagogům i obecným tématům.
 4. HVS se provádí elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (dále jen SIS) dvakrát za akademický rok, vždy v návaznosti na výuku v příslušném semestru. Sběr dat zpravidla začíná v předposledním výukovém týdnu příslušného semestru a končí v týdnu následujícím po ukončení zkouškového období zimního semestru, resp. v předposledním týdnu akademického roku.
 5. Informace o zahájení, průběhu a ukončení HVS je v přiměřené lhůtě před zahájením sběru dat zveřejněna prostřednictvím informačních sítí fakulty a veřejných vývěsek.
 6. Výsledky HVS jsou bez zbytečného odkladu zveřejněny prostřednictvím veřejně přístupné části SIS. Ke zveřejnění slovních komentářů je zapotřebí souhlasu děkana. Komentáře, které děkan vyhodnotí jako urážlivé či vulgární, nebudou zveřejněny.
 7. Ke každému běhu HVS předkládá proděkan pro studijní záležitosti spolu s předsedou komise pro studentskou anketu vedení fakulty a akademickému senátu fakulty souhrnnou zprávu, která slouží jako podklad pro využití výsledků HVS i zpracování zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy předepsané opatřením rektora. Výsledky HVS za každé období nejdříve hodnotí děkan fakulty, v návaznosti pak sekční proděkani ve spolupráci s garanty studijních programů, vedoucími pracovišť, vyučujícími a dalšími pověřenými pracovníky a studenty.
 8. K výsledkům HVS se přihlíží při přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty a aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty. Výsledky HVS se berou v úvahu při přípravě akreditací bakalářských i magisterských studijních programů a slouží k optimalizaci studijních plánů. HVS se využívá též při personálním obsazování výuky hlavních předmětů (povinných a povinně volitelných) a k přidělování cvičících na jednotlivé předměty, zejména v bakalářském studiu.
 

Čl. 3
Hodnocení výuky studenty v doktorských studijních programech

 1. K účasti v HVS jsou oprávněni studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě včetně studentů studujících v programech vyučovaných anglicky. Studenti v doktorských programech v kombinované formě studia a zahraniční studenti v doktorských programech vyučovaných anglicky hodnotí dle stejných kritérií jako ostatní. Náplní HVS je hodnocení výuky, učitelů, podmínek pro vědeckou práci a dalších obecných témat.
 2. HVS v doktorských studijních programech se provádí jednou za dva roky, poprvé ve školním roce 2018/2019. Harmonogram je totožný s harmonogramem HVS v bakalářských a magisterských studijních programech za letní semestr akademického roku.
 3. Ustanovení Čl. 2, odst. 1, 2, 5 – 8 platí pro HVS dle tohoto článku přiměřeně.
 

Čl. 4
Hodnocení studia absolventy fakulty

 1. Odpovědnou osobou za realizaci hodnocení studia absolventy fakulty (HSA) je proděkan pro PRopagaci. Vlastní realizaci hodnocení provádí pracovníci fakultního Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství (OFSKP) ve spolupráci s příslušným oddělením rektorátu Univerzity Karlovy (zpravidla Oddělení analýz a strategií).
 2. Proděkan pro PRopagaci ve spolupráci se zástupci jmenovaných subjektů na fakultě garantuje zejména koncepci HSA, vyhodnocení a analýzu jeho výsledků, připomínkuje otázky a jejich hodnotící škálu, počet otázek pro číselné hodnocení a obecná témata ke slovnímu hodnocení.
 3. Náplní HSA je číselné hodnocení studia, příp. vybraných oblastí, dále se absolventi mohou slovně vyjádřit ke kvalitě a obsahu studia, příp. vybraných oblastí. HSA se provádí prostřednictvím elektronického formuláře, zpravidla jednou za akademický rok, nejméně však jednou za pět let.
 4. Účast v HSA není povinná, pro daný běh může být vybrána skupina, příp. část absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia v prezenční i kombinované formě, příp. i studentů studujících v programech vyučovaných anglicky, a to směrem k absolventům předchozího akademického roku a směrem k absolventům po pěti letech po ukončení studia v průběhu letního semestru. HSA probíhá tak, aby byla zaručena anonymita odpovídajících.
 5. Výsledky HSA, resp. jejich část, mohou být zveřejněny prostřednictvím webových stránek fakulty či ve veřejně přístupné části SIS. K případnému zveřejnění slovních komentářů je zapotřebí souhlasu děkana.
 6. Po každém běhu HSA předkládá OFSKP vedení fakulty prostřednictvím proděkana pro PRopagaci souhrnnou zprávu, která slouží jako podklad pro případné využití výsledků HSA i pro případné zpracování zprávy o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity Karlovy předepsané opatřením rektora. Výsledky HSA nejdříve hodnotí děkan fakulty, v návaznosti pak další členové vedení fakulty (zejména sekční proděkani, proděkan pro studijní záležitosti, proděkan pro koncepci studia, příp. koordinátor studia v anglickém jazyce) ve spolupráci s garanty studijních programů, vedoucími pracovišť, vyučujícími a dalšími pověřenými pracovníky a studenty.
 7. K výsledkům HSA se může přihlížet při přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty a aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty. Výsledky HSA se mohou brát v úvahu při přípravě akreditací bakalářských i magisterských studijních programů a sloužit k optimalizaci studijních plánů.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti,
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 9. 5. 2018,
projednána Akademickým senátem MFF UK dne 23. 5. 2018,
vydána dne 25. 5. 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK