Směrnice děkana č. 2/2011

Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd

1. Místa vědeckých pracovníků zařazených mezi akademické pracovníky se obsazují na základě výběrového řízení. Před vypsáním výběrového řízení posoudí děkan ve spolupráci s příslušným sekčním proděkanem a vedoucím pracoviště potřebnost zřízení místa vědeckého pracovníka. O zařazení do příslušné mzdové třídy rozhodne děkan na základě doporučení komise pro výběrové řízení. Komise se při svém doporučení řídí Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy.

 • Mzdová třída VP1
  Kvalifikační předpoklady:
  • magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu PhD., ThD., Dr. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí.

  Uchazeč předkládá kromě životopisu přehled publikační činnosti v členění předepsaném pro habilitační řízení

 • Mzdová třída VP2
  Kvalifikační předpoklady:
  • magisterské vysokoškolské vzdělání
  • pět let praxe v oboru
  • dosažení titulu PhD., ThD., Dr. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo srovnatelného postavení v zahraničí.

  Uchazeč předkládá kromě životopisu přehled publikační činnosti v členění předepsaném pro habilitační řízení a citační ohlas v úpravě předepsané pro řízení ke jmenování profesorem.

2. Místa vědeckých pracovníků nezařazených mezi akademické pracovníky se obsazují převážně k řešení výzkumných projektů nebo výzkumných záměrů či pro plnění úkolů v rámci výzkumných center. Tato místa je možno obsadit bez výběrového řízení pouze na dobu určitou. Návrh na přijetí podává vedoucí pracoviště děkanovi prostřednictvím sekčního proděkana. Návrh obsahuje dobu trvání pracovního poměru, velikost úvazku, výši tarifního platu a osobního příplatku a zdroje úhrady obou složek platu.
Pokud má být místo obsazeno na dobu neurčitou, postupuje se analogicky podle bodu 1. této směrnice.

Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 2/2000.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 9. 3. 2011,
vydána s účinností od 1. 4. 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK