Neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 3/2012.

Směrnice děkana č. 2/2010

Úplaty za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF

I.

V souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání MFF rozhodl děkan fakulty uskutečňovat na Matematicko-fyzikální fakultě celoživotní vzdělávání v programech orientovaných na výkon povolání a v programech zájmových. Studium v programech celoživotního vzdělávání se uskutečňuje za úplatu. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách.

II.

Úplaty za uskutečňování programů celoživotního vzdělávání jsou stanoveny takto:

Typ kurzu Částka
Doplňující studium 2.000,– Kč za rok
Rozšiřující studium 2.000,– Kč za rok
Kurzy Univerzity třetího věku 500,– Kč za 1 kurz
Mimořádné studium 5.000,– Kč za semestr

Děkan může výši úplaty snížit, případně úplatu prominout v případech hodných zvláštního zřetele.

III.

Uchazeč o studium v některém z kurzů celoživotního vzdělávání uhradí úplatu ve stanovené výši poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, variabilní symbol 2 (doplňující studium, rozšiřující studium), variabilní symbol 7 (kurzy Univerzity třetího věku, mimořádné studium), specifický symbol rodné číslo uchazeče bez lomítka. (Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské n. 42, Praha 1.) Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na studijním oddělení MFF.

Uchazeč je povinen úplatu uhradit nejpozději k datu zápisu do zvoleného kurzu programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení je uchazeč povinen předložit u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF.

IV.

Změny a doplnění této směrnice mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, přičemž za aktualizaci této směrnice, případně za podání návrhu na její zrušení pro věcnou nesprávnost nebo pro nastalý nesoulad s platnými právními předpisy odpovídá proděkan pro koncepci studia.

V.

Kontrolu plnění této směrnice bude provádět vedoucí studijního oddělení a referentky studijního oddělení.

VI.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dne 1. května 2010.

VII.

Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice děkana č. 7/2008 ze dne 1. 10. 2008 – Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF .

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 24. března 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK v Praze