Neplatí od 7. 5. 2018.

Směrnice děkana č. 2/2008

O vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční pomoci a ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje

Obsah:
I. Vymezení pojmů
II. Náležitosti pro účetní vykazování
III. Vracení DPH
IV. Přechodná ustanovení, účinnost a kontrola

I. Vymezení pojmů

Předmětem této směrnice je způsob účtování nenávratné zahraniční pomoci ze zdrojů Evropské unie na podporu projektů výzkumu a vývoje.

Pozn.: Touto směrnicí není upraveno vykazování zdrojů ze zahraničí z titulu ekonomické činnosti (fakturované služby pracovišť fakulty, zahraniční dary, apod.).

II. Náležitosti pro účetní vykazování

Řešitel (příp. pracovník pověřený příjemcem podpory) předloží hospodářskému oddělení kopii smlouvy s poskytovatelem, s přílohou, ve které v českém jazyce uvede charakter smlouvy (např. JPD, 7. rámcový program, apod.), dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, a objem kapitálových (investičních) prostředků, určených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Dále budou uvedeny všechny další požadavky jako je požadavek na zřízení zvláštního bankovního účtu, účtování záloh apod.

Bez těchto náležitostí nebude vytvořen typ akce a prostředky připsané ve prospěch fakulty z tohoto titulu budou zaúčtovány jako dočasně deponovaný neidentifikovaný zdroj bez možnosti čerpání.

III. Vracení daně z přidané hodnoty (dále DPH)

U nových projektů (účtovaných v roce 2008), u kterých je možno žádat v souladu s platnými předpisy o vrácení daně z přidané hodnoty z uhrazených přijatých plnění, bude přiložena vyplněná žádost (viz přílohu této směrnice).

Na základě žádosti řešitele požádá hospodářské oddělení o vrácení DPH a pokud bude DPH vrácena, bude účtována ve prospěch projektu, uvedeného v žádosti.

Postup vracení daně je upraven Informacemi ekonomického odboru RUK č.19/2008.

IV. Přechodná ustanovení, účinnost a kontrola

Pokud požadují řešitelé projektů, účtovaných v roce 2007 a pokračujících v roce 2008, vrácení uhrazené DPH, rovněž vyplní žádost a předají ji na hospodářské oddělení.

Směrnice nabývá účinnosti 1. ledna 2008 a kontrolou jejího dodržování je pověřena vedoucí hospodářského oddělení.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Směrnice byla schválena dne: 6. února 2008

Vydána dne: 8. února 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Příloha

Příloha směrnice je zveřejněna jako formulář Žádost o vrácení daně v rámci zahraniční pomoci mezi formuláři Hospodářského oddělení.