Neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020.

Směrnice děkana č. 2/2006

O zabezpečení interního auditu a finanční kontroly

V Praze dne 28. února 2006

1. Úvodní ustanovení

Funkci interního auditu a provádění finanční kontroly upravuje:
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zákon č. 123/2003 Sb., kterým se mění zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Výše uvedené zákonné úpravy vymezují uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona. Zároveň vymezují pojem a postavení interního auditu jako funkčně nezávislého útvaru, který zajišťuje objektivní přezkoumávání a vyhodnocování hospodářských operací a vnitřního kontrolního systému.

V souladu s těmito zákonnými úpravami vydávám následující opatření závazná pro všechny pracovníky fakulty.

2. Interní audit

Interní audit zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
 • audity systémů, které prověřují a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
 • audity výkonu, které zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

Útvar interního auditu je přímo podřízen děkanovi fakulty. Interní audit je funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec.

Útvar interního auditu zpracovává:

 • střednědobý plán se zpracovává na víceleté období a stanoví priority fakulty z hlediska dosavadních výsledků činnosti interního auditu a předpokládaných záměrů a cílů,
 • roční plán upřesňuje na základě střednědobého plánu rozsah, věcné zaměření a typ auditů, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění. Dále obsahuje zejména odbornou přípravu interních auditorů, úkoly v metodické a konzultační činnosti.

Plány interního auditu zpracovává útvar interního auditu na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů fakulty, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly a ke zjištěním vnitřního kontrolního systému.

Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě předkládané děkanovi, která zejména:

 • hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,
 • analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost fakulty, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému,
 • předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy a jeho vnitřního kontrolního systému.

Na základě doporučení útvaru interního auditu, uvedených v roční zprávě, přijímá děkan odpovídající opatření k nápravě.

3. Finanční kontrola

Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat:

 • dodržování právních předpisů a opatření děkana fakulty k hospodaření s veřejnými prostředky,
 • zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 • včasné a spolehlivé informování o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování,
 • hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu s jejich účelovým určením.

4. Vymezení pojmů finanční kontroly

Předběžná finanční kontrola předchází rozhodnutím o schválení použití veřejných prostředků a spočívá v posouzení, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům, podmínkám a pravidlům. Průběžná finanční kontrola spočívá v prověření, zda:

 • jsou dodržovány stanovené podmínky a postupy při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených hospodářských operací,
 • se stanovené podmínky přizpůsobují průběhu uskutečňování hospodářských operací při změnách ekonomických, právních provozních a jiných podmínek novým rizikům,
 • se provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňovaných hospodářských operacích.

Následná finanční kontrola spočívá v prověřování, zkoumání a vyhodnocení, zda:

 • hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb těchto prostředků,
 • stanovené podmínky a postupy jsou v soulad s právními předpisy,
 • jsou plněna přijatá opatření.

Funkční zajištění finanční kontroly:

 • příkazce operace - vedoucí pracovník pověřený k nakládání s veřejnými prostředky při realizace hospodářských operací,
 • správce rozpočtu - vedoucí pracovník odpovědný za správu rozpočtu veřejných prostředků, s kterými fakulta disponuje,
 • hlavní účetní - vedoucí pracovník odpovědný za vedení účetnictví na fakultě.

Přezkušování účetních dokladů

 • věcné - odsouhlasení údajů obsažených v účetních dokladech se skutečností,
 • formální - oprávněnost pracovníků a úplnost náležitostí předepsaných pro účetní doklady vč. početní kontroly,
 • přípustnost účetní operace - možnost uskutečnění požadovaného úkonu.

5. Organizační zajištění finanční kontroly.

Zajištění finanční kontroly, tj. úprava závazných postupů pro vystavování, potvrzování, kontrolu a schvalování účetních dokladů a účetních operací a kontrolu hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky obsahují zejména:

 • směrnice upravující běh dokladů a dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi jednotlivými pracovišti,
 • popisy pracovní činnosti, které stanoví rozdělení odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků při potvrzování a schvalování hospodářských operací.

6. Závaznost

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MFF UK.

7. Kontrola

Kontrolu této směrnice provádí zaměstnanec referátu interního auditu a právních služeb (RIA). Při této kontrolní činnosti jsou ostatní zaměstnanci MFF UK, zejména pak vedoucí pracovníci, povinni poskytnout mu součinnost.

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 28. 2. 2006.

Navrhovatel: JUDr. J. Kludská, RIA

Schválil : prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan MFF UK