Směrnice děkana č. 2/2005

Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků

V Praze dne 1. července 2005

Čj. 74/TP/MFF

A. Pedagogické povinnosti akademických pracovníků

Pedagogická činnost na MFF má rozmanitý charakter, v zásadě ji však lze rozdělit do dvou skupin:

  1. přímá výuka organizovaná ve skupinách, jíž se rozumí zejména vedení přednášek, cvičení, seminářů, praktik, laboratorních cvičení, včetně podílu na předepsaných zkouškách;
  2. individuální výuka, která zahrnuje zejména vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací, vedení studentských projektů a seminárních prací, individuální laboratorní cvičení a konzultace.

S ohledem na důležitost přímé výuky organizované ve skupinách stanovuji pro pracovníky zařazené do následujících mzdových tříd (viz Příloha 1 Vnitřního mzdového předpisu UK) průměrné minimum povinností v této výuce.

1. Průměrný minimální počet týdenních hodin
AP4 4 hodiny
AP3 6 hodin
AP2 8 hodin
AP1 8 hodin
L1, L2 14 hodin.
VP1, VP2 (akademičtí pracovníci) 6 hodin.
2. Přímá výuka
Přímou výukou ve skupině se rozumí zejména vedení přednášek, seminářů, cvičení, praktik a laboratorních cvičení organizovaných ve skupinách podle platných studijních plánů. V případě pochybností rozhoduje o uznání příslušné výuky děkan.
3. Průměrný počet hodin

Průměrem se standardně rozumí průměrný počet týdenních hodin v jednom akademickém roce. V odůvodněných případech může být průměr počítán i za delší časové období.

4. Výjimky

V případě, že je akademický pracovník pověřen významnými a náročnými úkoly, významně se podílí na individuální výuce nebo je mu poskytnuto tvůrčí volno podle Čl. 20 Vnitřního mzdového předpisu UK, může děkan stanovené minimum přímé výuky snížit, a to na dobu trvání dané aktivity.

B. Vědecké povinnosti akademických a vědeckých pracovníků

Charakteristiky a výstupy vědecké činnosti na MFF zahrnují zejména: původní publikace v časopisech a sbornících, sdělení na konferencích, v informatice netradičně publikované výsledky (jako např. dokumentace projektů apod.), členství v organizačních a programových výborech konferencí, podíl na výzkumných záměrech a na grantových projektech, příp. podíl na aplikovaném výzkumu.

Součástí vědeckých povinností akademických a vědeckých pracovníků, zařazených do mzdových tříd AP2, AP3, AP4, VP1, VP2, je získání kvalitních vědeckých výsledků v oblasti základního či aplikovaného výzkumu. Výsledky se prokazují především publikacemi článků v recenzovaných časopisech a recenzovaných sbornících a publikováním monografií. O prokazatelnosti dalších, méně obvyklých forem vědeckých výstupů rozhoduje děkan po projednání s příslušným sekčním proděkanem. S ohledem na zásadní rozdílnost charakteru vědecko-výzkumné práce ve fyzice, informatice a matematice, nesouměřitelnost v pojetí týmové práce v těchto disciplínách i na různost standardů hodnotících kritérií v odpovídajících odborných komunitách nelze rozsah vědeckých povinností kvantifikovat v rámci fakulty. Standardy pro konkrétní typický rozsah výstupů vědecké práce v jednotlivých disciplínách pro sekce blíže vymezí sekční proděkan po projednání v kolegiu sekce. V oborech, v nichž je impaktní faktor ve vědecké komunitě považován za významné svědectví o kvalitě vědecké práce, bude tento ukazatel přednostně sledován. Obecně při hodnocení výstupů vědecké práce bude kladen mimořádný důraz zejména na kvalitu, nikoli na pouhé výkazy o počtech publikací či jiné kvantitativní ukazatele.

U pracovníků zařazených do mzdových tříd VP1 a zejména VP2 se v porovnání s pracovníky zařazenými do mzdových tříd AP2, AP3, AP4 předpokládá prokazatelně vyšší rozsah výsledků dosažených ve vědecké práci.

Tímto opatřením se ruší „Interní směrnice Matematicko-fyzikální fakulty, kterou se stanovuje míra vyučovacích povinností a specifikují charakteristiky a výstupy vědecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků MFF ve smyslu Vnitřního platového předpisu UK“ ze dne 22. dubna 1999.

C. Platnost, účinnost a kontrola směrnice

  1. Tato směrnice je platná a účinná ode dne jejího podpisu
  2. Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: vedoucí STUD MFF