Neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016.

Směrnice děkana č. 2/2004

Provozní řád objektů Matematicko-fyzikální fakulty

V souvislosti s novým režimem zabezpečení fakultních budov a zaváděním čipových karet na UK je novým způsobem upraven provoz budov a přilehlých prostor (dále objekty).

Touto směrnicí vydaný provozní řád je platný pro všechny objekty fakulty a je závazný pro všechny fakultní zaměstnance, studenty, návštěvy a zaměstnance mimofakultních organizací sídlících v těchto objektech. V návaznosti na tento provozní řád mohou být vydány lokální provozní řády, které budou upravovat speciální záležitosti a odlišnosti, které se mohou na jednotlivých objektech vyskytnout. Tyto lokální provozní řády musejí být v souladu s tímto provozním řádem. Po projednání v kolegiu příslušné sekce je schvaluje děkan.

Čl. I. - Provozní režimy

 1. Ve všech objektech fakulty se rozlišuje denní a noční režim. V denním režimu jsou objekty přístupné v pracovní dny od 6.00 do 22.00 hod., v nočním režimu v pracovní dny od 22.00 do 6.00 hod. a dále o všech víkendech a svátcích.
 2. V denním režimu jsou fakultní objekty volně přístupné přes hlavní vchody. V jejich blízkosti je na vhodném místě umístěna informace o rozsahu tohoto režimu. Ostatní vchody jsou až na výjimky standardně uzavřeny.
 3. V nočním režimu jsou hlavní vchody uzavřeny a je plně aktivován elektronický zabezpečovací systém. V objektech se v této době nesmí zdržovat nikdo nepovolaný.
 4. V nočním režimu je umožněn vstup a pobyt v objektech fakulty pouze zaměstnancům a studentům, a to pouze tam, kam je konkrétnímu zaměstnanci nebo studentu umožněn přístup systémem čipových karet.
 5. Ve všech fakultních objektech je zabezpečena nepřetržitá služba ve vrátnicích. V denním režimu plní funkci služby informační, v nočním režimu vykonává i některé strážní funkce. V každém objektu je v nočním režimu k dispozici on-line seznam osob, které se v objektu právě nacházejí a jejich základní lokalizace pro případ mimořádné události.
 6. Pokud se zaměstnanec nebo student nacházejí v objektu na přechodu obou režimů, jsou povinni tuto skutečnost signalizovat záznamem na čtecím zařízení čipové karty v tom segmentu budovy, kde se budou po změně režimu nacházet (nacházeli se).
 7. Na speciální akce, které v objektu v nočním režimu povolí po kladném stanovisku studijního oddělení tajemník fakulty, musí být zajištěna účast zaměstnance fakulty vybaveného kartou s potřebnou účinností, nebo musí být zajištěna účast pracovníka správy budov, nebo bude na tuto akci vydána mimořádně jednorázová čipová karta.
 8. V částech fakultních objektů, které nejsou vybaveny kartovým systémem, ale provozní záležitosti vyžadují přístup zaměstnance fakulty, popř. pracovníka mimofakultní organizace, rozhoduje o konkrétním pověření odpovědné osoby a rozsahu jejího zmocnění tajemník fakulty.

Čl. II. - Bezpečnostní pravidla

 1. V budovách platí zákaz kouření (viz Příkaz děkana č. 6/2000), zákaz vnášení jízdních kol a motocyklů (viz Příkaz tajemníka č. 1/2004), zákaz vstupu nepověřených, neproškolených či jinak nezpůsobilých osob do provozních, speciálních (např. laboratorních) a neveřejných prostor. V budovách také platí zákaz manipulace s technickým zařízením nepověřenými osobami.
 2. Zaměstnanci jsou povinni při odchodu z pracoviště uzavřít okna, zkontrolovat stav elektrických spotřebičů a technických medií a uzamknout místnost, za niž odpovídají. Za uzamknutí poslucháren, učeben, laboratoří, praktik apod. zodpovídají jejich správci, popř. služba na vrátnici, pokud je tím pověřena.
 3. V objektech fakulty je zakázáno stěhovat a vynášet zařízení bez vědomí správy budov.
 4. Režim osvětlení a vytápění fakultních objektů řídí příslušný správce objektu. Případné spory rozhoduje tajemník fakulty
 5. Všechny osoby pohybující se v budovách jsou povinny dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a řídit se provozními řády jednotlivých pracovišť (např. praktik).
 6. Zaměstnanci fakulty jsou povinni v rozsahu svých pravomocí zabezpečit svoje pracoviště, pracovní i osobní materiály proti případnému poškození nebo odcizení. Jakoukoli mimořádnou událost nebo zjištění jsou povinni neprodleně oznámit svému nadřízenému, který rozhodne o dalším postupu.
 7. V případě zjištění spáchání trestného činu (krádež, loupež, jiný násilný trestný čin), musí být věc nahlášena přímo policii ČR a bez odkladu informován nadřízený a tajemník fakulty.
 8. Každá škodní událost bude projednána Náhradovou komisí fakulty a na její doporučení o řešení události rozhodne tajemník fakulty.

Čl. III. - Čipové karty

 1. Každý zaměstnanec fakulty nebo její student je vybaven kartou s bezkontaktní čipovou technologií.
 2. Tyto karty budou multifunkční s případně dále rozšiřujícími funkcemi. Tyto čipové karty budou mj. umožňovat vstup do fakultních objektů a jejich dalších vyčleněných prostor.
 3. Karty jsou vydávány Výdejními centry UK ( http://www.cuni.cz/prukazy ) (na MFF v budově Ke Karlovu 3), jsou majetkem UK a po skončení pracovního poměru nebo studia musejí být vráceny.
 4. O přístupu konkrétního zaměstnance do konkrétního segmentu rozhoduje na návrh vedoucího pracoviště sekční proděkan, popř. tajemník fakulty, v jehož kompetenci se fakultní objekt nachází. Sporné případy rozhoduje děkan.
 5. Příslušné nastavení přístupových práv provádí pro daný objekt odpovědný pracovník SB ve spolupráci s personálním oddělením a správcem příslušné počítačové domény (koordinuje vedoucí děkanátního oddělení PSIK).
 6. Každý fakultní objekt se může dělit na další bezpečnostní zóny. O tomto členění a jeho změnách rozhoduje na návrh správy budov po dohodě s příslušným sekčním proděkanem tajemník fakulty. Objekt i zóny mají definovánu bezpečnostní obálku (rozumí se hranice objektu nebo zóny) a zaměstnance, kterým je vstup do těchto segmentů umožněn.
 7. Na základě souhlasu příslušného sekčního proděkana, popř. tajemníka, bude zaměstnanci v systému provedena příslušná úprava změny přístupu do segmentu nebo objektu.
 8. Vedení fakulty má přístup do všech objektů a všech jejich zón. V prostorech upravených Čl. IV. 6. je třeba dodržet speciální režim přístupu.

Čl. IV. - Kamerový systém a zvláště střežené prostory

 1. Všechny fakultní objekty jsou vybaveny vnitřním a vnějším kamerovým systémem. Tento systém monitoruje nepřetržitě podle konkrétní konfigurace fakultní prostory a jejich okolí a provádí archivaci tohoto monitoringu.
 2. Sledovací monitory jsou umístěny na vrátnici a v kanceláři správce každého fakultního objektu a umožňují sledování situace pouze v on-line režimu.
 3. Záznam je jako důkazní materiál pro případ mimořádných událostí archivován a je po určité době automaticky přemazáván novým.
 4. Pokud nedojde k mimořádné události, nemá k archivu snímaných záznamů nikdo přístup, což je zajištěno HW klíčem nebo jiným technickým opatřením.
 5. V případě mimořádné události rozhodne děkan nebo tajemník fakulty o dalším postupu a určí konkrétní osobu, které bude za stanovených podmínek na nezbytně nutnou dobu umožněn přístup k záznamu.
 6. V objektech fakulty se nacházejí tzv. zvláště střežené prostory. Jsou napojeny na pult centralizované ochrany (PCO) a jsou střeženy ve speciálně upraveném režimu, o kterém rozhoduje tajemník fakulty.

Čl. V. - Doprava a parkování

 1. Všechny komunikace ve fakultních objektech musejí být standardně průchozí a průjezdné z bezpečnostních a požárních důvodů. Všichni jejich uživatelé musejí dbát dopravního značení a pokynů správců objektů.
 2. Přilehlé prostory (dvory budov, parkové a odstavné plochy) neslouží standardně k parkování, ale pouze pro potřeby dopravní obsluhy. Parkování bude umožněno pouze ve velmi výjimečných případech, např. pro dopravní prostředky invalidních osob, významných zahraničních návštěv apod. O těchto výjimkách rozhoduje tajemník fakulty, v případě nesouhlasu s jeho rozhodnutím rozhodne děkan.
 3. Způsob otevírání vrat a bran v jednotlivých objektech v zásadě odpovídá zásadám Čl. I. a III. Jednotlivé brány mohou být ovládány např. z vrátnic nebo dálkovým ovládacím zařízením. O jeho přidělení nebo odnětí rozhoduje na návrh příslušného správce objektu tajemník fakulty.

Čl. VI. - Účinnost provozního řádu

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem ... .

V Praze dne 15. dubna 2004

Čl. VII - Kontrola sm-Běrnice

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Vedoucí správy budov MFF