Neplatí od 9. 4. 2008, viz Směrnice děkana č. 3/2008.

Směrnice děkana č. 2/2002

Závodní preventivní péče na MFF

V Praze dne 15. května 2002

I. Obecná ustanovení

V návaznosti na zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhl. MZ ČR č. 56/1997 Sb. vydávám tuto směrnici o závodní preventivní péči.

Zaměstnavatel je povinen v souladu se zákonem zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči, jinak se vystavuje možnému postihu podle zák. č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Na základě tohoto zákona (§ 92 a 93) může okresní hygienik uložit organizaci pokutu až ve výši dva miliony Kč. Na základě jednotného výkladu MZ ČR k § 3 Zdravotního řádu je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře (§ 9 odst. 2 zák. o péči o zdraví lidu a § 10 odst. 1 písm. b) zák. č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění). Zaměstnanec je povinen podrobit se na vyzvání preventivní lékařské prohlídce.

II. Smluvní lékařské zařízení

V souladu se zákonem byla mezi Matematicko-fyzikální fakultou a Všeobecnou fakultní nemocnicí, Klinikou nemocí z povolání (déle KNP) se sídlem Na Bojišti 1, Praha 2, dne 5. března 2002 uzavřena „Smlouva o zajištění pracovně lékařské péče”.

III. Provádění PLP

Lékařské prohlídky budou prováděny v prostorách KNP v Praze 2, Na Bojišti 1. Kontaktní osobou je v souladu se zmíněnou smlouvou MUDr. Kateřina Pavlíčková, vedoucí ambulance KNP.

IV. Rozsah péče

KNP zajistí pracovně lékařskou péči v rozsahu:

 1. vstupní lékařské prohlídky nově přijatých zaměstnanců včetně rizikových pracovišť,
 2. periodické a mimořádné preventivní prohlídky těchto osob,
 3. prohlídky pracovníků, u kterých to vyžadují platné předpisy pro výkon těchto profesí (např. řidiči apod.),
 4. činnosti pracovně lékařské péče (vyjma léčení nemocí, pracovních úrazů a vystavování pracovních neschopností),
 5. kontroly pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví,
 6. poradenská a přednášková činnost v oblasti podpory zdraví a vytváření zdravých pracovních podmínek,
 7. výstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců včetně rizikových pracovišť.

V. Povinnosti zaměstnanců

 1. Zaměstnanec je povinen projít před nástupem do pracovního poměru vstupní lékařskou prohlídkou.
 2. Každý zaměstnanec je povinen projít preventivní lékařskou prohlídkou, a to periodicky jednou za tři roky.
 3. Zaměstnanci pracující na rizikových pracovištích mají povinnost účastnit se preventivních prohlídek v cyklech předepsaných pro výkon těchto profesí.
 4. Zaměstnanci působící na rizikových pracovištích jsou povinni podrobit se před ukončením pracovního poměru výstupní lékařské prohlídce.

VI. Závěrečná ustanovení

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Tato směrnice nahrazuje příkaz tajemníka č. 1/1998, o zavedení povinných lékařských prohlídek.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: vedoucí PERS