Neplatí od 15. 12. 2004, viz Směrnice děkana č. 5/2004.

Směrnice děkana č. 2/2001

Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty

V Praze dne 1. června 2001

Čj. 88/TP/MFF

Na základě Edičního řádu Matematicko-fyzikální fakulty, schváleného Akademickým senátem Matematicko-fyzikální fakulty dne 18. října 2000 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 20. října 2000, vydávám doplňující směrnici upřesňující charakter ediční činnosti MFF a kompetence orgánů, které se na této činnosti podílejí.

I. Charakteristika ediční činnosti MFF

Ediční činnost fakulty obsahuje dvě hlavní tematické skupiny:

 1. Studijní a odborná literatura pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty, která může být vydávána v tiskové formě, vystavována na síti nebo zveřejňována na vhodných nosičích. Návrhy na vydávání literatury tohoto druhu připravuje ediční komise MFF. Jsou to zejména:
  1. učební texty a vysokoškolské učebnice: texty v tiskové formě jsou vydávány na základě licenční nakladatelské smlouvy a jsou vybaveny copyrightem a tiráží a je jim přidělováno ISBN. Texty v elektronické podobě jsou vydávány na základě licenční smlouvy a jsou též vybaveny copyrightem a tiráží, není jim však přidělováno ISBN;
  2. publikace věnované moderním směrům pěstovaným na fakultě, které jsou zpracovány tak, aby napomohly popularizaci fakulty, a tím získaly další zájemce o studium matematiky, fyziky a informatiky;
  3. vědecké publikace a sborníky z konferencí, sloužící k prezentaci výsledků výzkumu a odborné a vědecké práce fakultní i mimofakultní vědecké komunity, případně i periodické publikace;
  4. literatura určená pro školy nižších stupňů, zaměřená na zlepšování odborné úrovně učitelů oborů, pěstovaných na fakultě, i pro potřeby žáků středních škol.
 2. Literatura a informační materiály sloužící k propagaci fakulty, které mohou být vydávány v tiskové formě, vystavovány na síti nebo zveřejňovány na vhodných nosičích. Návrhy na vydání publikací tohoto typu předkládá kolegiu děkana příslušný proděkan. Neperiodické publikace určené k  prodeji jsou vybaveny copyrightem a tiráží a je jim přidělováno ISBN; jejich realizací je obvykle pověřeno vydavatelství Matfyzpress. Neprodejné propagační a informační tiskoviny, které jsou určeny předem stanovenému okruhu příjemců a uživatelů, nemají ISBN a jsou vybaveny copyrightem, ve kterém se uvádí: (c) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, rok vydání a který obsahuje větu: "Tato publikace je určena pro potřebu fakulty." U tiskovin, které nevydává vydavatelství Matfyzpress, se povinně poskytuje jeden výtisk knihovně MFF za účelem archivace. Mezi publikace zmíněné v tomto bodě patří zejména:
  1. literatura a informační materiály o chodu a činnosti fakulty zařazené do prodeje: tyto tiskoviny se vztahují k hlavní činnosti fakulty a propagují rozvoj oborů a jejich výuku; v populární rovině prezentují nové vědecké a odborné výsledky;
  2. učební pomůcky typu pomocných textů, souborů vzorových příkladů apod., vydávaných zejména pro středoškoláky;
  3. příležitostné publikace;
  4. publikace související s doplňkovou činností.

II. Příprava edičních plánů

Iniciování přípravy učebního textu pro výuku je věcí učitelů, kteří tuto výuku zajišťují, garantujících pracovišť, garantů jednotlivých programů, odpovědných učitelů jednotlivých oborů, sekcí a studentů, kteří mohou nárokovat vydání potřebného titulu prostřednictvím sekčních proděkanů.

Za přípravu plánů fakulty na vydávání studijní a odborné literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty je zodpovědný předseda ediční komise fakulty. Ediční komise fakulty je poradním orgánem děkana, který zejména:

 1. posuzuje zařazení návrhů učebních textů doporučených sekčním proděkanem po projednání v kolegiu sekce do edičního plánu vydavatelství MATFYZPRESS;
 2. navrhuje výši nákladu, zpracovává návrh edičního plánu a předkládá tento návrh s předběžnou kalkulací prodejní ceny děkanovi fakulty k definitivnímu rozhodnutí o zařazení do plánu;
 3. posuzuje možnost zařazení navrhovaného titulu do plánu monografií vědeckého a odborného charakteru či do plánu publikací popularizačního zaměření a stanovisko předkládá k rozhodnutí děkanovi fakulty;
 4. navrhuje recenzenty publikací a u všech titulů schválených k zařazení do edičního plánu vydavatelství MATFYZPRESS zajišťuje recenzní řízení. Na základě jeho výsledku doporučuje realizaci titulu;
 5. posuzuje operativně návrh na reedice již dříve vydaných titulů, jejich náklad a případné dodatečné posouzení, a to pouze v případě, že by měl být text z velké části změněn;
 6. navrhuje umístění vhodných titulů do edičního plánu v nakladatelství Univerzity Karlovy KAROLINUM.

Předseda ediční komise fakulty:

 1. svolává podle potřeby (alespoň jednou ročně) schůzi ediční komise za účelem posouzení návrhů publikací a přípravy návrhů edičních plánů a recenzních řízení;
 2. předkládá každoročně vždy k 20. listopadu návrhy edičních plánů schválených komisí k definitivnímu schválení děkanovi fakulty;
 3. předává schválené ediční plány jak do nakladatelství KAROLINUM, tak do vydavatelství MATFYZPRESS;
 4. zúčastňuje se jednání s orgány nakladatelství KAROLINUM, hájí zde zájmy MFF a zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro toto vydavatelství;
 5. ve spolupráci se správcem skladu publikací poskytuje dvakrát do roka informace o stavu zásob učebních textů pracovištím, garantům jednotlivých programů, oborovým sekcím a kolegiu děkana; k 20. listopadu každého roku předkládá zprávu vedení fakulty o plnění edičního plánu.

III. Návrhy na zařazení titulu do edičního plánu

Návrh na vydání učebního textu je vždy do 15. října podáván příslušnému sekčnímu proděkanovi, náležitosti návrhu jsou stanoveny v Příloze 1 této směrnice.

Svým souhlasem s návrhem a jeho postoupením ediční komisi potvrzuje sekční proděkan po projednání v kolegiu sekce potřebnost textu a jeho použitelnost pro výuku na určité období. Doporučené návrhy spolu s kopiemi doporučení pracovišť předávají sekční proděkani předsedovi ediční komise.

Návrhy vědeckých a odborných monografií a publikací popularizačního charakteru zasílá autor spolu s vyjádřením vlastního pracoviště přímo předsedovi ediční komise fakulty. Návrh musí obsahovat všechny údaje uvedené v Příloze 1 této směrnice.

IV. Realizace titulů schválených k vydání

Navržení způsobu realizace přijatých titulů je v pravomoci ediční komise. Hlavní její zásadou při volbě způsobu realizace textu je ekonomická výhodnost a snaha vyhnout se zdvojování edičních aktivit. Proto se rozhodování komise řídí následujícími zásadami:

 1. Je-li to možné a ekonomicky výhodné, je titul navrhován k zařazení do edičního plánu vydavatelství MATFYZPRESS. Práva a povinnosti MFF i autora jsou zajištěny nakladatelskou smlouvou mezi oběma subjekty ve smyslu zákona č. 247/1990 Sb. Smlouva se v tomto případě uzavírá před zahájením realizace titulu a zajišťuje ji vedoucí vydavatelství. Při nedodržení termínu dodání autorem může vydavatelství od smlouvy odstoupit nebo po vzájemné dohodě s autorem stanovit náhradní termín dodání textu.
 2. Při realizaci vydání textu formou záznamu v elektronické podobě se práva a povinnosti fakulty i autora zajišťují smlouvou o vytvoření díla podle zákona č. 247/1990 Sb. a následnou smlouvou o šíření díla půjčováním nebo pronájmem podle § 26 písm. a) zákona č. 86/1996 Sb., uzavřenými mezi MFF a autorem.
 3. Při realizaci podle bodu (b) vyplývá právo čtenáře na zhotovení kopie textu pro vlastní potřebu bez povinnosti poskytnout odměnu autorovi z ustanovení § 15 odst. (2) zákona č. 247/1990 Sb., přičemž je autor proti neoprávněnému užití díla chráněn ustanovením § 30 zákona č. 247/1990 Sb.
 4. Pokyny pro autory k přípravě textů pro realizaci v tiskové formě jsou obsaženy v Příloze 2 této směrnice.
 5. Realizace publikací vydavatelství MATFYZPRESS a kalkulace ceny nákladu se provádí způsobem stanoveným v Příloze 3.
 6. Zařazením titulu do plánu nakladatelství KAROLINUM, a to jak do plánu skript, tak do plánu vědeckých či odborných monografií, vstupuje autor s tímto nakladatelstvím do právního vztahu. Ediční komise MFF zajišťuje na základě článku 5 bodu 3. Edičního řádu Univerzity Karlovy pouze recenzní řízení; uzavření smlouvy a náležitosti předání rukopisu k realizaci se řídí předpisy nakladatelství KAROLINUM.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK