Neplatí od 1. 4. 2011, viz Směrnice děkana č. 2/2011.

Směrnice děkana č. 2/2000

Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd

V Praze dne 27. června 2000

 1. Místa vědeckých pracovníků, zařazených mezi akademické pracovníky, se obsazují na základě výběrového řízení. Vypsání výběrového řízení předchází posouzení potřebnosti zřízení místa vědeckého pracovníka, které provede děkan ve spolupráci s příslušným sekčním proděkanem a vedoucím pracoviště, příp. vedoucím sdružení pracovišť (center). O zařazení do příslušné mzdové třídy rozhodne děkan na základě doporučení komise pro výběrové řízení. Komise se při svém doporučení řídí vnitřním mzdovým předpisem UK a zásadou přiměřenosti, vycházející z dosažené kvalifikace.
  • Vědecký pracovník - 8. mzdová třída (dřívější označení: vědecký pracovník)
   Předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání a titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent.
  • Vědecký pracovník - 9. mzdová třída (dřívější označení: samostatný vědecký pracovník)
   Předpoklady: Výsledky dosavadní vědecké práce uchazeče odpovídající požadavkům alespoň na docenta*).
  • Vědecký pracovník - 10. mzdová třída (dřívější označení: vedoucí vědecký pracovník)
   Předpoklady: Splnění podmínek pro zařazení do 9. mzdové třídy a hodnost DrSc.
   Poznámka: Zařazení do 10. platové třídy může provést děkan bez výběrového řízení - na základě návrhu vedoucího pracoviště - u pracovníka, působícího na MFF, zařazeného do 9. mzdové třídy, pokud tento pracovník získal vědeckou hodnost DrSc.
 2. Místa vědeckých pracovníků, nezařazených mezi akademické pracovníky, se obsazují převážně k řešení výzkumných projektů nebo výzkumných záměrů či pro plnění úkolů v rámci výzkumných center. Bez výběrového řízení mohou být vědečtí pracovníci zařazeni pouze do 7. nebo 8. mzdové třídy.
  • Vědecký pracovník - 7. mzdová třída (dřívější označení: vědecký asistent)
   Předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání.
   Poznámka: Tato kategorie pracovníků je na MFF využívána výjimečně.
  • Vědecký pracovník - 8. mzdová třída (dřívější označení: vědecký pracovník)
   Předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání a titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent.
  • Místa vědeckých pracovníků - 9. nebo 10. mzdová třída, se obsazují na základě výběrového řízení, kvalifikační požadavky jsou uvedeny v bodě (1). Pro zařazování do 10. mzdové třídy platí ustanovení poznámky z (1).
 3. K obsazení míst vědeckých pracovníků - 9. nebo 10. mzdové třídy se vyjadřuje vědecká rada MFF.

*) Uchazeč předkládá kromě životopisu přehled publikační činnosti v členění předepsaném pro habilitační řízení a citační ohlas v úpravě předepsané pro řízení ke jmenování profesorem.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK