Směrnice děkana č. 19/2018

Opatření děkana ke stanovení a výběru poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK


K čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem ve znění účinném od 1. 10. 2018 stanovuji v tomto opatření, že počínaje přijímacím řízením pro akademický rok 2019/2020 se poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK nestanoví a nevybírá.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 10. 10. 2018,
projednána s AS MFF UK dne 7. 11. 2018,
vydána dne 12. 11. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK