Směrnice děkana č. 17/2018

Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK


V souladu s Opatřením rektora č. 24/2017, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy, podle čl. 31 odst. 1 Statutu UK, stanovuji tímto na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů MFF UK za jednotlivé úkony.

Opis dokladu o studiu
  1. Vysvědčení: 200,- Kč.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Ke dni účinnosti této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 3/2016.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
projednána s AS MFF UK dne 10. 10. 2018,
vydána dne 11. 10. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK