Směrnice děkana č. 16/2018

Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK


Na základě žádosti vystaví studijní oddělení žadateli následující dokumenty.

 1. Potvrzení o studiu
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán a pro všechny, kteří nedokončili studium:

   při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce nebo anglickém jazyce
   100,- Kč za první výtisk,
   50,- Kč za každý další výtisk.

   Pokud žadatel studuje ve studijním programu na MFF UK bezprostředně navazujícím na studijní program, jehož se žádost týká, poplatek se nevybírá.

 2. Potvrzení o vykonání státních závěrečných zkoušek
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán:

   při každé žádosti o vydání potvrzení v českém jazyce nebo v anglickém jazyce
   200,- Kč za první výtisk,
   100,- Kč za každý další výtisk.

   Pokud žadatel studuje ve studijním programu na MFF UK bezprostředně navazujícím na studijní program, jehož se žádost týká, poplatek se nevybírá.

 3. Doklad o vykonaných zkouškách v českém nebo anglickém jazyce (tzv. výpis zkoušek)
  1. Pro absolventy, kteří dosud nepřevzali diplom, je zdarma.
  2. Pro absolventy, kterým již byl diplom předán, a pro všechny, kteří nedokončili studium:

   při každé žádosti o výpis zkoušek na MFF UK v českém jazyce nebo anglickém jazyce
   500,- Kč za první výtisk,
   50,- Kč za každou stranu každého dalšího výtisku.

   Pokud žadatel studuje ve studijním programu na MFF UK bezprostředně navazujícím na studijní program, jehož se žádost týká, poplatek se nevybírá.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Ke dni účinnosti této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 2/2016.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
projednána s AS MFF UK 10. 10. 2018,
vydána dne 11. 10. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK