Neplatí od 1. října 2020, viz Směrnice děkana č. 12/2020

Směrnice děkana č. 14/2018

Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje maximální studijní průměry pro přiznání vyššího stipendia a nižšího stipendia pro každou ze skupin studentů podle čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.


Čl. 2
Stanovení maximálních studijních průměrů pro přiznání prospěchového stipendia

  1. Maximální studijní průměr pro přiznání vyššího stipendia je 1,2 ve skupině I a 1,1 ve skupinách II nebo III.
  2. Maximální studijní průměr pro přiznání nižšího stipendia je 1,5 ve skupině I, 1,3 ve skupině II a 1,2 ve skupině III.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018. Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 9/2017.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 5. 9. 2018,
projednána Akademickým senátem MFF per rollam dne 24. 9. 2018,
vydána dne 25. 9. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK