Neplatí od 1. října 2020, viz Směrnice děkana č. 11/2020

Směrnice děkana č. 13/2018

Výplata stipendií


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši některých stipendií přiznávaných Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.


Čl. 2
Způsob výplaty

 1. Stipendia jsou studentům MFF UK vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty.
 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově.
 3. Doktorandská stipendia jsou vyplácena jako pravidelná, měsíčně se opakující se částka.
 4. Rozhodné datum pro výplatu stipendií je v případě doktorských studijních programů stanoveno na pátý den v měsíci a v případě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na devátý den v měsíci. Pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází.
 5. Proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději pět pracovních dnů před rozhodným dnem.
 6. Nejpozději v rozhodný den fakulta odešle hromadný příkaz k výplatě stipendií.


Čl. 3
Výše stipendia

 1. Výše stipendia za vynikající studijní výsledky je stanovena takto: pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů je vyšší stipendium 15 000,- Kč na semestr, nižší stipendium 10 000,- Kč na semestr, pro ostatní studenty je vyšší stipendium 18 000,- Kč ročně, nižší stipendium 11 000,- Kč ročně.
 2. Stipendium v doktorském studiu je stanoveno takto:
  1. První ročník prezenčního studia 10500,- Kč měsíčně.
  2. Druhý až čtvrtý ročník 11500,- Kč měsíčně.
  3. Příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky je 2000,- Kč měsíčně.
  4. Příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka je 1000,- Kč měsíčně.
  5. Příplatek za oborově významnou publikační aktivitu je 1000,- Kč měsíčně.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Ke dni vydání této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 1/2018.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 5. 9. 2018,
projednána Akademickým senátem MFF per rollam dne 24. 9. 2018,
vydána dne 25. 9. 2018.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK