Neplatí od 9. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 6/2020.

Směrnice děkana č. 13/2015

Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF

I.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. § 60, o vysokých školách a Řádem celoživotního vzdělávání UK stanovuje děkan výši úplaty za jednotlivé programy celoživotního vzdělávání takto:

 
Typ programu Částka Variabilní symbol
Kurzy Univerzity třetího věku 500,– Kč za 1 kurz 7
Mimořádné studium – v českém jazyce 5.000,– Kč za semestr 7
Mimořádné studium – v anglickém jazyce 70.000,– Kč za semestr 7
Přípravné kurzy k maturitě a k přijímacím zkouškám 1.500,– Kč za kurz 4
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika 5.000,– Kč za rok 21
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika 5.000,– Kč za rok 22
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika 5.000,– Kč za rok 23
Jazyková zkouška v rámci programu English for Mathematicians, UNIcert III 1.500,– Kč za zkoušku 24

II.

Uchazeč o studium, kterého se poplatek týká, uhradí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, specifickým symbolem je rodné číslo bez lomítka, variabilní symbol je uveden v tabulce. Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské nám. 42, Praha l. Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na studijním oddělení.

Termín splatnosti poplatku je k datu zápisu zvoleného studia programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení musí být předložen u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF.

III.

Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice děkana č. 3/2012, Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF.

IV.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr. Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 9. září 2015
projednána AS MFF UK dne 7. října 2015,
vydána dne 9. října 2015.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK