Neplatí od 17. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 8/2017.

Směrnice děkana č. 12/2015

O ediční činnosti MFF UK

V souladu s platným Edičním řádem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a Statutem nakladatelství MatfyzPress upravuje tato směrnice charakter ediční činnosti MFF UK a vymezuje kompetence zainteresovaných orgánů.

I. Charakteristika ediční činnosti MFF UK

1. Studijní a odborná literatura pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty je vydávaná v písemné nebo elektronické podobě a je určena k prodeji či v odůvodněných případech k bezplatnému publikování na internetu. Odborné rozhodování o titulech tohoto druhu je v kompetenci Redakční rady odborné edice (součást Ediční komise). Jsou to zejména:

 1. Vysokoškolské učebnice a učební texty související primárně s výukou vedenou na MFF UK.
 2. Odborné publikace věnované moderním výzkumným směrům pěstovaným na fakultě, které mají sekundárně propagační dopad a mohou získat další zájemce o studium matematiky, fyziky a informatiky.
 3. Výuková literatura určená pro školy všech stupňů, zaměřená na zlepšování odborné úrovně pedagogů v oborech pěstovaných na fakultě, i pro potřeby žáků středních a základních škol.
 4. Vědecké publikace a sborníky z konferencí, sloužící k prezentaci výsledků výzkumu a odborné a vědecké práce fakultní i mimofakultní vědecké komunity, případně i periodické publikace.

Publikace uvedené v bodech 1. a – 1. d jsou recenzovány.

Texty v písemné podobě jsou vydávány na základě smlouvy uzavřené s odborným dodavatelem a jsou opatřeny copyrightem a tiráží a je jim přidělováno ISBN. Texty výhradně v elektronické podobě jsou vydávány na základě smlouvy uzavřené s odborným dodavatelem a jsou též opatřeny tiráží a copyrightem, ve kterém se uvádí: © Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, rok a pořadí vydání. ISBN je jim přidělováno dle charakteru a účelu titulu.

2. Publikace, informační materiály, trojrozměrné předměty a multimediální aplikace s primárně propagačním účelem mohou být vydávány jako písemné, elektronické nebo jako hmotné předměty. Obsahové návrhy produkce tohoto druhu přijímá a schvaluje Redakční rada popularizačně-propagační edice (součást Ediční komise). Jsou to zejména:

 1. Populárně-naučné tituly spojené s obory vyučovanými na fakultě v elektronické i písemné podobě.
 2. Publikace a příležitostné tisky propagující vědeckou práci mezi širší veřejností.
 3. Dvojrozměrné učební pomůcky a dvojrozměrné propagační předměty.
 4. Trojrozměrné učební pomůcky a trojrozměrné propagační předměty.
 5. Elektronické interaktivní publikace s propagačním či výukovým přesahem, distribuované on-line (např. mobilní aplikace) a off-line (např. populárně-naučná DVD, multimediální knihy).
 6. Účelové, reprezentativní, příležitostné publikace a tisky.
 7. Publikace související s doplňkovou činností.
 8. Literatura a informační materiály o chodu a činnosti fakulty.

Publikace a tisky uvedené v bodech 2. a – 2. b jsou lektorovány. Publikace v ostatních bodech (zjm. 2. f a 2. g) jsou lektorovány na základě rozhodnutí předsedy Redakční rady popularizačně-propagační edice.

Publikace a tisky určené k prodeji jsou opatřeny copyrightem, tiráží a informací, že publikace byla lektorována, resp. že nebyla lektorována ani recenzována. Těmto publikacím je přidělováno ISBN.

Neprodejné propagační a informační tiskoviny jsou vybaveny copyrightem, ve kterém se uvádí: © Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, rok vydání, a který obsahuje: Vydáno pro vnitřní potřebu fakulty. Publikace není určena k prodeji.

3. Obě edice jsou graficky či jinak rozlišeny.

4. U elektronických publikací může být použito licence Creative Commons, která umožňuje volné bezplatné šíření na internetu při zachování jména autora/ů a původu publikace.


II. Redakční rady a jejich činnosti

Statutem nakladatelství MatfyzPress jsou zřízeny dvě redakční rady: Redakční rada odborné edice a Redakční rada popularizačně-propagační edice.

Redakční rada odborné edice sestává z předsedy, editorů (minimálně 2 z každé odborné sekce fakulty, tzn. matematické, fyzikální a informatické sekce), vedoucího nakladatelství a zástupce/ů studentů (zpravidla nominován/i SKAS MFF UK), a to při celkovém počtu alespoň osmi osob v Redakční radě. Předseda rady může být jedním z editorů. Při rozhodování Redakční rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy.

Redakční rada popularizačně-propagační edice je složena z předsedy (zpravidla vedoucí děkanátního oddělení propagace MFF UK), vedoucího nakladatelství, předsedy propagační komise MFF UK, příp. dalších členů akademické obce, a to při celkovém počtu alespoň tří osob v Redakční radě popularizačně-propagační edice, přičemž počet jejích členů je vždy lichý.

II. 1 Povinnosti členů Redakční rady odborné edice
II. 1. 1 Povinnosti předsedy:

 1. Řídí činnost rady.
 2. Zúčastňuje se jednání s orgány jiných nakladatelství (např. Karolinum), příp. určuje člena rady k jednání, hájí zájmy MFF UK, zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro tato nakladatelství. Připravuje ediční plán pro nakladatelství Karolinum, příp. pro další nakladatelství.
 3. Přijímá rukopisy publikací a předává je příslušným editorům, o této skutečnosti informuje zbývající členy rady.
 4. Připravuje smlouvy s recenzenty.
 5. Na vyžádání předkládá vedení fakulty seznam připravovaných tištěných titulů edice pro následujících 6 měsíců.

II. 1. 2 Povinnosti editora:

 1. Odpovídá za výběr recenzentů jemu předaných publikací.
 2. Má na starosti průběh recenzního řízení.

II. 1. 3 Povinnosti zástupce/ů studentů:
Předkládá návrhy studentů týkající se odborné ediční činnosti.

II. 2 Povinnosti členů Redakční rady popularizačně-propagační edice
II. 2. 1 Povinnosti předsedy Redakční rady popularizačně-propagační edice:

 1. Řídí činnost rady.
 2. Připravuje návrh ideového rozvoje popularizačně-propagační edice.
 3. Předkládá na vyžádání seznam připravovaných tištěných titulů edice pro následujících 6 měsíců proděkanovi pro PRopagaci.
 4. Koordinuje práce na edici v součinnosti s vedoucím nakladatelství (např. příjem rukopisů publikací, výběr lektorů).
 5. Podílí se na přípravě propagačních a populárně-naučných edičních počinů.
 6. Reviduje uzavřené smlouvy spojené s edicí.

II. 2. 2 Povinnosti člena Redakční rady popularizačně-propagační edice:

 1. Zodpovídá za svěřené počiny edice v průběhu realizace.
 2. Spolurozhoduje o náplni a rozvoji popularizačně-propagační edice.
 3. Sleduje trendy v oblasti moderních způsobů elektronické publikace a komunikace, zejména s ohledem na autorskoprávní omezení.
 4. Iniciuje nové možnosti prodeje a distribuce propagační edice.

II. 3 Povinnosti vedoucího nakladatelství MatfyzPress

 1. Pravidelně (minimálně jednou ročně) informuje dané redakční rady o stavu fyzických zásob nakladatelství MatfyzPress.
 2. Informuje autory, vedení fakulty a členy dané redakční rady o vydání nového titulu či nového předmětu v rámci dané edice.
 3. Zajišťuje propagaci nakladatelství MatfyzPress.
 4. Zúčastňuje se jednání s orgány nakladatelství Karolinum či dalších, hájí tam zájmy fakulty, zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro toto nakladatelství. Pokud to je možné, sleduje aktuální stav zásob publikací vydaných v Karolinu (příp. dalších nakladatelstvích) autory fakulty.
 5. Dozoruje a organizuje výrobu publikací v rámci obou edic.
 6. Je prostředníkem při případném úplatném udělování licencí domácím a zahraničním nakladatelstvím.
 7. Další pravomoci a povinnosti vedoucího nakladatelství jsou definovány Statutem nakladatelství MatfyzPress.

III. Návrhy na zařazení titulu do edičních plánů

III. 1 Odborná edice
Iniciování přípravy textu v odborné edici je zejména věcí vyučujících, kteří tuto výuku zajišťují, garantujících pracovišť, proděkanů určených pro tuto oblast, fakultních sekcí a studentů, kteří mohou iniciovat vydání potřebného titulu. Návrh na vydání učebního textu či publikace podává autor či autorský kolektiv společně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu (příp. oboru) přímo předsedovi Redakční rady odborné edice. Formulář návrhu je uveden v Příloze 1 [ PDF | RTF | DOC ]. Nedílnou součástí návrhu je také část plánovaného textu o rozsahu přibližně 10 % plánované délky textu.

Návrhy z pracovišť, která nespadají pod fakultní sekce, jsou zasílány spolu s vyjádřením vedoucího pracoviště (příp. vedoucího oddělení) a vyjádřením proděkana pro studijní záležitosti přímo předsedovi Redakční rady odborné edice. Návrh musí obsahovat všechny údaje uvedené v Příloze 1 [ PDF | RTF | DOC ].

III. 2 Popularizačně-propagační edice
Návrh na populárně-naučnou knihu, propagační či výukové předměty nebo aplikace a další tisky může podat jakýkoliv pracovník fakulty jako jednotlivec (student, akademický pracovník, neakademický pracovník) či absolvent fakulty, další možností je podání kolektivního návrhu za větší uskupení (oddělení, katedra, kabinet, korespondenční seminář, SKAS MFF UK, zájmové uskupení či sdružení, např. spolky studentů či absolventů fakulty, atd.). Návrh musí být podán na formuláři v Příloze 2 [ PDF | RTF | DOC ]. Nedílnou součástí návrhu knihy či dalších tisků je pracovní verze kompletního plánovaného textu.

Návrhy se podávají předsedovi Redakční rady popularizačně-propagační edice.


IV. Realizace titulů schválených k vydání

Navržení způsobu realizace přijatých titulů je v pravomoci Redakčních rad. Hlavní zásadou při volbě způsobu realizace textu je aktivní ekonomická bilance a snaha vyhnout se zdvojování edičních aktivit.

IV. 1 Odborná edice
Recenzní řízení probíhá v těchto krocích:

 1. Návrh na vydání učebního textu či publikace je předsedou Redakční rady přidělen jednomu z editorů, o této skutečnosti informuje předseda rady ostatní členy rady.
 2. Editor určí nejméně 2 recenzenty, z nichž alespoň jeden není zaměstnancem MFF UK. Recenzenti do dané časové lhůty připraví vyjádření k návrhu, v němž doporučí nebo nedoporučí přijetí návrhu. Na základě těchto vyjádření je předsedou rady a editorem rozhodnuto o přijetí návrhu či jeho odmítnutí. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O výsledku rozhodnutí informuje předseda rady ostatní členy rady. Editor zajistí, že doba od podání návrhu do rozhodnutí nepřekročí 60 dní.
 3. Po přijetí návrhu dodá autor (či autorský kolektiv) nejpozději do 12 měsíců celý vlastní text předsedovi Redakční rady. Poté probíhá standardní recenzní řízení zajišťované jedním z editorů, kterého pověřil předseda Rady. Recenzenti jsou alespoň dva, z nichž minimálně jeden není zaměstnancem MFF UK. V případě výstupu v cizím jazyce zpracovává posudek alespoň jeden zahraniční odborník. Recenzenti do dané časové lhůty vyhotoví na rukopis díla recenzní posudek. Pokud autor (či autorský kolektiv) nesplní uvedenou lhůtu 12 měsíců, nárok na zařazení do edičního plánu zaniká.
 4. Na základě recenzních posudků rozhoduje editor o přijetí nebo zamítnutí textu. Zamítavé stanovisko editora musí potvrdit svým rozhodnutím Redakční rada.
 5. V odůvodněných případech může editor stanovit i více recenzentů než dva.
 6. Jména recenzentů Redakční rada autorům nesděluje.

IV. 2 Popularizačně-propagační edice
Lektorské (recenzní) řízení probíhá v těchto krocích:

 1. Text je předsedou Redakční rady či jiným členem Redakční rady předán minimálně 2 lektorům.
 2. Na základě lektorských posudků rozhoduje odpovědný člen Redakční rady o přijetí nebo zamítnutí textu. Zamítavé stanovisko musí svým rozhodnutím potvrdit Redakční rada. Daný člen Redakční rady zajistí, že hodnocení návrhu nepřesáhne dobu 60 dnů.
 3. Jména lektorů jsou veřejná (musejí být uvedena v odpovídající části publikace).

IV. 3 Obecné zásady

 1. Práva a povinnosti MFF UK i autora, příp. autorů jsou zajištěny smlouvou mezi oběma subjekty, jejíž vzor je uveden v Příloze 3 [ PDF | RTF | DOC ].
 2. Při realizaci vydání textu formou záznamu pouze v elektronické podobě se práva a povinnosti fakulty i autora/ů zajišťují smlouvou o vytvoření díla podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi MFF UK a autorem (či autorským kolektivem).
 3. Při realizaci díla v režimu Creative Commons je stanovena individuální jednorázová odměna pro autora (či autorský kolektiv) díla podle ceny v místě a čase obvyklé.
 4. Pokyny pro autory k přípravě textů pro realizaci v písemné podobě jsou obsaženy v Příloze 4a [ PDF | RTF | DOC ] pro Odbornou edici, v Příloze 4b [ PDF | RTF | DOC ] pro Popularizačně-propagační edici.
 5. Realizace publikací nakladatelství MatfyzPress, kalkulace ceny nákladu, stanovení autorského honoráře a stanovení odměny recenzenta či lektora se provádí způsobem popsaným v Příloze 5 [ PDF | RTF | DOC ]. Vzor smlouvy s recenzentem, resp. lektorem je obsažen v Příloze 6 [ PDF | RTF | DOC ], resp. Příloze 7 [ PDF | RTF | DOC ].
 6. Zařazením titulu do plánu nakladatelství Karolinum, a to jak do plánu skript, tak do plánu vědeckých či odborných monografií, vstupuje autor (či autorský kolektiv) s tímto nakladatelstvím do právního vztahu. Redakční rada zajišťuje na základě článku 5 bodu 3 Edičního řádu Univerzity Karlovy pouze recenzní řízení; uzavření smlouvy a náležitosti předání rukopisu k realizaci se řídí předpisy nakladatelství Karolinum. Odpovídající ustanovení platí i pro ostatní nakladatelství.

V. Účinnost

Tato směrnice ruší a nahrazuje Směrnici děkana č. 6/2007. Změny, doplnění a kontrolu dodržování této směrnice provádí navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy.

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro Propagaci.

Směrnice byla schválena dne 13. května 2015.
Vydána dne 1. července 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

Seznam příloh

Příloha 1 Návrh na zařazení publikace do odborné edice MFF UK PDF RTF DOC
Příloha 2 Návrh na zařazení publikace do popularizačně – propagační edice MFF UK PDF RTF DOC
Příloha 3 Licenční smlouva nakladatelská PDF RTF DOC
Příloha 4a Pokyny pro autory odborné edice PDF RTF DOC
Příloha 4b Pokyny pro autory popularizačně–propagační edice PDF RTF DOC
Příloha 5 Realizace publikací, kalkulace ceny nákladu, stanovení autorského honoráře a stanovení odměny recenzenta či lektora PDF RTF DOC
Příloha 6 Smlouva o vyhotovení recenzního posudku PDF RTF DOC
Příloha 7 Smlouva o vyhotovení lektorského posudku PDF RTF DOC