Neplatí od 2. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2014.

Směrnice děkana č. 12/2013

Výplata stipendií

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši stipendií přiznávaných Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.


Čl. 2

Způsob výplaty

 1. Stipendia jsou studentům MFF UK vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty.
 2. Stipendia jsou vyplácena zpětně. To znamená, že výplata stipendia probíhá v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém měl student na stipendium nárok.
 3. Rozhodné datum pro výplatu stipendií je v případě doktorských studijních programů stanoveno na pátý den v měsíci a v případě bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů na devátý den v měsíci. Pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází.
 4. Proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději pět pracovních dnů před rozhodným dnem.
 5. Nejpozději v rozhodný den fakulta odešle hromadný příkaz k výplatě stipendií.
 6. V případě, že na začátku akademického roku není k dispozici seznam studentů, kterým nárok na stipendium vznikl, bude dotčeným studentům vyplaceno stipendium v prvním možném výplatním termínu.

Čl. 3

Výše stipendia

 1. Počínaje akademickým rokem 2013/2014 je stipendium za vynikající studijní výsledky stanoveno na 18000,– Kč ročně.
 2. Stipendium v doktorském studiu je stanoveno takto:
  1. První ročník prezenčního studia 6300,– Kč měsíčně.
  2. Druhý až třetí, případně čtvrtý ročník (v závislosti na standardní době studia studenta) 7650,– Kč měsíčně.
  3. Příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky je 2000,– Kč měsíčně.
  4. Příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka je 1000,– Kč měsíčně.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 7/2013.

Navrhovatel: doc. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 18. 9. 2013,
projednána Akademickým senátem MFF dne 9. 10. 2013,
vydána dne 11. 10. 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK