Neplatí od 23. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 1/2018.

Směrnice děkana č. 11/2017

Výplata stipendií

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši některých stipendií přiznávaných Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.

Čl. 2

Způsob výplaty

 1. Stipendia jsou studentům MFF UK vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty.
 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově.
 3. Doktorandská stipendia jsou vyplácena jako pravidelná, měsíčně se opakující se částka.
 4. Rozhodné datum pro výplatu stipendií je v případě doktorských studijních programů stanoveno na pátý den v měsíci a v případě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na devátý den v měsíci. Pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází.
 5. Proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději pět pracovních dnů před rozhodným dnem.
 6. Nejpozději v rozhodný den fakulta odešle hromadný příkaz k výplatě stipendií.

Čl. 3

Výše stipendia

 1. Počínaje zimním semestrem akademického roku 2017/2018 je výše stipendia za vynikající studijní výsledky stanovena takto: pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů je vyšší stipendium 15000,– Kč na semestr, nižší stipendium 10000,– Kč na semestr, pro ostatní studenty je vyšší stipendium 18000,– Kč ročně, nižší stipendium 11000,– Kč ročně.
 2. Stipendium v doktorském studiu je stanoveno takto:
 1. První ročník prezenčního studia 7000,– Kč měsíčně.
 2. Druhý až čtvrtý ročník 7650,– Kč měsíčně.
 3. Příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky je 2000,– Kč měsíčně.
 4. Příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka je 1000,– Kč měsíčně.
 5. Příplatek za oborově významnou publikační aktivitu je 1000,– Kč měsíčně.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 9/2015.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 20. září 2017,
projednána Akademickým senátem MFF dne 4. října 2017,
vydána dne 5. října 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty