Neplatí od 5. 5. 2017, viz Směrnice děkana č. 3/2017.

Směrnice děkana č. 11/2015

Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace

1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší knižní publikace.

2. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:

  1. vysokoškolská učebnice,
  2. monografie,
  3. publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress,
  4. publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress.


3. Oceněny mohou být pouze publikace, které dosahují mimořádné úrovně, jejichž autory nebo spoluautory jsou pracovníci fakulty a které byly publikovány v daném kalendářním roce, ať pouze v tištěné nebo pouze elektronické formě, případně oběma způsoby. Kritériem je přidělení ISBN, resp. ISSN. Návrh na ocenění dané publikace lze podat pouze do jedné kategorie.

4. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan. Cena v dané kategorii může být dělená. Cena v dané kategorii nemusí být udělena.

5. Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí pracovišť fakulty sekčním proděkanům.

6. Návrhy na udělení ceny musejí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, tituly a pracoviště autorů publikace,
  2. bibliografické údaje publikace,
  3. kategorii, do níž je návrh nominován,
  4. zdůvodnění návrhu,
  5. jeden exemplář publikace v tištěné podobě (pokud byla publikace v této podobě vydána), resp. jeden exemplář v elektronické podobě (shodný s distribuovanou verzí publikace).


7. Návrhy na udělení cen posuzuje kolegium děkana, které děkanovi doporučuje udělení cen v uvedených kategoriích.

8. Uzávěrka soutěže za předcházející kalendářní rok je každoročně 31. března.

9. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Tato směrnice nahrazuje a ruší Směrnici děkana č. 5/2007.Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena dne: 29. dubna 2015. Vydána dne: 1. června 2015.
Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK