Neplatí od 1. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 7/2017.

Směrnice děkana č. 11/2010

Změna Směrnice děkana č. 5/2009

Čl. 1

Změna v předkládání

potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů soukromých vozidel na služební cestě

Směrnice děkana č. 5/2009, Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, se mění v Čl. 7, bod 7. 7., takto:

„7. 7. Odborná způsobilost řidičů soukromých vozidel na služební cestě.

Zaměstnanci, kteří využívají soukromá vozidla ke služebním účelům a referentské vozidlo, musejí pro výkon této práce absolvovat školení, které zajišťuje hromadně děkanát MFF. Zaměstnanec obdrží potvrzení o školení a přezkoušení řidiče motorového vozidla. Potvrzení předá k evidenci referentovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Školení o odborné způsobilosti řidičů soukromých vozidel na služební cestě platí dva roky. Řidiči, kteří se nedostaví k hromadnému školení, mohou absolvovat školení individuálně ve školicím středisku, avšak až po dohodě se svým vedoucím a s referentem BOZP, protože toto školení bude již hrazeno z prostředků pracoviště.“

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 8. listopadu 2010.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP
Směrnice byla schválena dne 3. 11. 2010,
vydána dne 8. 11. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan