Směrnice děkana č. 10/2016

Změna Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

Čl. 1

Ve Směrnici děkana č. 10/2015 se mění Článek 9, Přechodná ustanovení, odst. 1, a zní takto:

1. Před ustanovením RDSO podle čl. 1, odst. 2, této směrnice, nejdéle však do konce kalendářního roku 2016, plní její roli RDSO ustanovená podle Směrnice děkana č. 7/2010, čl. 10.

Čl. 2

Ostatní ustanovení Směrnice děkana č. 10/2015 zůstávají beze změny.
Tato směrnice je platná ode dne podpisu děkana a nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

 

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr. Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 5. 10. 2016.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK