Směrnice děkana č. 10/2013

Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010

Čl. 1

Změna uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia

Směrnice děkana č. 7/2010, opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se mění v Čl. 7. takto:

Uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia

Na základě písemné žádosti studenta navazujícího magisterského studia děkan studentovi zpravidla uzná kredity za předměty absolvované v dokončeném bakalářském studiu na fakultě, pro které jsou splněny všechny následující podmínky:

  1. jedná se o povinně volitelné nebo volitelné předměty absolvovaného oboru bakalářského studijního programu,
  2. jedná se o povinné nebo povinně volitelné předměty navazujícího magisterského studijního oboru studenta podle pro něj platných studijních plánů, nebo jejich ekvivalenty,
  3. za předměty podle odst. 1. tohoto článku bude uznán nejvýše takový počet kreditů, který nepřevyšuje rozdíl mezi celkovým počtem kreditů získaných během bakalářského studia a celkovým normálním počtem kreditů odpovídajícím absolvovanému bakalářskému studiu,
  4. kredity za povinně volitelné předměty podle odst. 1. tohoto článku jdou nad rámec počtu kreditů z povinně volitelných předmětů požadovaných v absolvovaném oboru bakalářského studijního programu,
  5. nejedná se o předměty hodnocené známkou „dobře“,
  6. student o uznání kreditů z absolvovaného bakalářského studia dle této směrnice žádá poprvé.

Čl. 2

Ke dni 1. října 2013 se zrušuje Směrnice děkana č. 10/2010.


Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 1. října 2013.
Navrhovatel: doc. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 5. 6. 2013,
projednána AS MFF dne 12. 6. 2013 a vydána dne 26. 6. 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK