Neplatí od 1. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 10/2013.

Směrnice děkana č. 10/2010

Změna Směrnice děkana č. 7/2010

Čl. 1

Změna uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia

Směrnice děkana č. 7/2010, opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se mění v Čl. 7. takto:

„Čl. 7

Uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia

Na základě písemné žádosti studenta navazujícího magisterského studia děkan studentovi zpravidla uzná kredity za předměty absolvované v bakalářském studiu na fakultě, pro které jsou splněny všechny následující podmínky:

  1. studovaný magisterský studijní program navazuje na absolvovaný bakalářský studijní program,
  2. jedná se o povinně volitelné nebo volitelné předměty absolvovaného oboru bakalářského studijního programu nebo jejich ekvivalenty,
  3. jedná se o povinně volitelné předměty nebo jejich ekvivalenty ve studovaném oboru navazujícího magisterského studia,
  4. za předměty podle odst. 2. tohoto článku bude uznán nejvýše takový počet kreditů, který nepřevyšuje rozdíl mezi celkovým počtem kreditů získaných během bakalářského studia a celkovým normálním počtem kreditů odpovídajícím absolvovanému bakalářskému studiu,
  5. kredity za povinně volitelné předměty podle odst. 2. tohoto článku jdou nad rámec počtu kreditů z povinně volitelných předmětů požadovaných v absolvovaném oboru bakalářského studijního programu,
  6. nejedná se o předměty hodnocené známkou „dobře“.“

Čl. 2

Přechodná ustanovení

  1. Do konce akademického roku 2010/2011 bude místo odst. 3. výše uvedeného Čl. 7 platit odstavec následujícího znění: „3. jedná se o povinné nebo povinně volitelné předměty nebo jejich ekvivalenty ve studovaném oboru navazujícího magisterského studia,“.
  2. Do konce akademického roku 2010/2011 nebude platit odst. 6. výše uvedeného Čl. 7.
  3. Studenti, kteří si podali žádost o uznání předmětů podle Směrnice děkana č. 7/2010 v době od 29. září 2010 do 14. října 2010, mohou děkana požádat o zrušení této své žádosti i o zrušení odpovídajícího rozhodnutí a podat novou žádost o uznání předmětů podle výše uvedeného Čl. 7. Obojí mohou učinit nejpozději do 12. listopadu 2010.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 15. října 2010.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena dne 15. 10. 2010,
vydána dne 15. 10. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan