Neplatí od 25. 9. 2018, viz Směrnice děkana č. 13/2018.

Směrnice děkana č. 1/2018

Výplata stipendií

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši některých stipendií přiznávaných Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.

 

Čl. 2
Způsob výplaty

Stipendia jsou studentům MFF UK vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty.

  1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově.
  2. Doktorandská stipendia jsou vyplácena jako pravidelná, měsíčně se opakující částka.
  3. Rozhodné datum pro výplatu stipendií je v případě doktorských studijních programů stanoveno na pátý den v měsíci a v případě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na devátý den v měsíci. Pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází.
  4. Proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději pět pracovních dnů před rozhodným dnem.
  5. Nejpozději v rozhodný den fakulta odešle hromadný příkaz k výplatě stipendií.
 

Čl. 3
Výše stipendia

1. Počínaje zimním semestrem akademického roku 2017/2018 je výše stipendia za vynikající studijní výsledky stanovena takto:
pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů je vyšší stipendium 15.000,– Kč na semestr, nižší stipendium 10.000,– Kč na semestr,
pro ostatní studenty je vyšší stipendium 18.000,– Kč ročně, nižší stipendium 11.000,– Kč ročně.

2. Stipendium v doktorském studiu je počínaje 1. květnem 2018 stanoveno takto:
i) první ročník prezenčního studia 10.500,– Kč měsíčně,
ii) druhý až čtvrtý ročník 11.500,– Kč měsíčně,
iii) příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky činí 2.000,– Kč měsíčně,
iv) příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka činí 1.000,– Kč měsíčně,
v) příplatek za oborově významnou publikační aktivitu činí 1.000,– Kč měsíčně.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 11/2017.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 28. března 2018,
projednána Akademickým senátem MFF dne 18. dubna 2018,
vydána dne 23. dubna 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK