Směrnice děkana č. 1/2017

Zavedení poplatků za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesorem

Čl. 1

Pro realizaci ustanovení článků 8 a 18 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) je fakultou zřízen účet u Komerční banky, a.s. Číslo tohoto účtu je 38330021/0100, variabilní symbol pro platbu je 723.

Čl. 2

Za úkony spojené s habilitačním řízením je univerzitou stanoven poplatek ve výši 2.000,– Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Poplatek lze zaplatit buď v hotovosti v pokladně MFF UK, nebo převodem na účet uvedený v čl. 1.

Čl. 3

Za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem je univerzitou stanoven poplatek ve výši 5.000,– Kč. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. Poplatek lze zaplatit buď v hotovosti v pokladně MFF UK, nebo převodem na účet uvedený v čl. 1.Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena dne 21. 2. 2017, vydána dne 22. 2. 2017,
účinnosti nabývá dnem 1. 3. 2017.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK