Neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 1/2011.

Směrnice děkana č. 1/2010

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011

Na základě § 58 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, a po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2010/2011 tuto výši poplatků spojených se studiem:

1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění). Za každých dalších započatých šest měsíců studia:

Studijní program Částka
Fyzika 3 500,– Kč měsíčně
Informatika 2 200,– Kč měsíčně
Matematika 2 900,– Kč měsíčně
Učitelství 1 700,– Kč měsíčně

2. Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění): za každý další započatý jeden rok studia 2 900,– Kč/rok.

3. Poplatek pro studijní program v cizím jazyce v bakalářském, v navazujícím magisterském a v doktorském studiu (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění): za každý započatý rok studia 6 000,– EUR. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je na úrovni MFF nebo UK uzavřena dohoda nebo smlouva, ve které je za studijní program v anglickém jazyce stanovena jiná výše poplatku. Tyto dohody a smlouvy jsou k nahlédnutí na oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF.

4. Poplatek za přijímací řízení pro ak. r. 2011/2012 v bakalářském, v navazujícím magisterském a v doktorském studiu (§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):

  • 500,– Kč (elektronická přihláška)
  • 550,– Kč (písemná přihláška na tiskopisu SEVT).

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, zaplatí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 21210277/0100, název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa majitele účtu: UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1.

Specifický a variabilní symbol podle bodů 1. a 2. (poplatky za delší nebo za další studium) je určen rozhodnutím rektorátu UK o vyměření poplatku.

V ostatních případech se uvedou následující údaje:

specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
variabilní symbol: ad bod 3. (poplatky za studijní program v cizím jazyce): 5
  ad bod 4. (poplatky za přijímací řízení): 1.

Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 7/2009.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne: 17. 2. 2010,
projednána AS MFF UK dne: 10. 3. 2010,
vydána dne: 17. 3. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK