Neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011.

Směrnice děkana č. 1/2008

Výplata stipendia za vynikající studijní výsledky

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši stipendia za vynikající studijní výsledky přiznávaného studentům Matematicko-fyzikální fakulty podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.

Čl. 2
Způsob výplaty

  1. Stipendium je vypláceno bezhotovostně převodem na bankovní účet studenta.
  2. Stipendium je vypláceno bezhotovostně v měsíčních intervalech v měsících říjen až červen v termínech upravených směrnicí tajemníka č. 2/2003 z 29. 10. 2003.
  3. V případě, že není možno zahájit pravidelnou výplatu stipendií v měsících říjen až prosinec, protože není k dispozici seznam studentů, kterým nárok na stipendium ve smyslu Pravidel pro přiznávání stipendií vznikl, bude dotčeným studentům vyplaceno stipendium v prvním možném výplatním termínu.

Čl. 3
Výše stipendia

  1. Výši stipendia stanovuje děkan po vyjádření Akademického senátu MFF UK.
  2. V akademickém roce 2007/2008 je stanovena výše stipendia na 16 200,- Kč ročně.

Navrhovatel: RNDr. Lubomír Skála, DrSc.

Směrnice byla schválena dne: 22. 1. 2008

Vydána dne: 25. 1. 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan