Neplatí od 15. 8. 2011.

Směrnice děkana č. 1/2004

Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2004

V Praze dne 24. března 2004

Čj. 33/TP/MFF

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 Přílohy č. II Statutu MFF (Pravidla hospodaření a správy majetku) vydávám v návaznosti na schválený rozpočet fakulty tuto hospodářskou směrnici.

I. Rozpočet fakulty na rok 2004

Akademický senát schválil dne 10. března 2004 rozpočet Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2004 (dále jen Rozpočet 2004). Tato směrnice upřesňuje zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy fakulty pro tento rok. Všechna zde uvedená pravidla jsou závazná pro všechna pracoviště a vedoucí pracovníky fakulty, kteří jsou povinni se jimi řídit a zodpovídají za jejich dodržování.

II. Základní rozpis NIV a INV dotace

Sekční proděkani do 24. března 2004 předloží návrh rozdělení neinvestičních i investičních prostředků na pracoviště ke schválení děkanovi fakulty. Při rozdělení prostředků musejí být respektovány údaje Tabulek IV a V Rozpočtu 2004 (úspory pracovišť, přečerpané granty a celofakultní aktivity). Při rozdělení prostředků musí být na každé pracoviště rozepsán i jejich zdroj tak, aby sumární hodnoty v jednotlivých druzích finančních prostředků (provoz, mzdy, pojištění, investice) byly v souladu s Tabulkou VII Rozpočtu 2004. Nedojde-li při tomto rozpisu k dohodě mezi řešitelem výzkumného záměru a sekčním proděkanem, rozhoduje děkan fakulty. Analogicky postupují proděkani odpovědní za pracoviště 500, 600 a tajemník za pracoviště 700.

Po schválení těchto rozpisů děkanem fakulty mají ve čtrnáctidenní odvolací lhůtě vedoucí pracovišť možnost odvolat se písemně k děkanovi. O oprávněnosti jejich požadavků, případně o přerozdělení prostředků rozhodne děkan do 14 dnů od uplatnění námitky.

III. Pravidla hospodaření s finančními prostředky

Pravidla hospodaření s finančními prostředky na účetní rok 2004 vycházejí přímo z ustanovení Rozpočtu 2004 a přijatých vnitřních hospodářských fakultních norem, hlavně ze Směrnice děkana č. 3/2000, o doplňkové činnosti, a č. 4/2000, k zadávání veřejných zakázek, a jejího Dodatku z roku 2001. Formální náležitosti upravuje Oběh dokladů UK MFF vydaný jako Směrnice tajemníka č. 1/2000, pravidla poskytování příspěvku k penzijnímu připojištění zaměstnancům fakulty pak upravuje Směrnice tajemníka č. 1/2001.

Budou-li v průběhu roku 2004 vydány další doplňující fakultní normy, stávají se součástí pravidel hospodaření.

Každá sekce může bez projednání uplatnit úsporu do výše 5% počátečního rozpočtového rozpisu všech finančních prostředků. O možnost vyšší úspory musí pracoviště po projednání s příslušným sekčním proděkanem a s jeho písemným souhlasem požádat do 31. října 2004.

III. 1. Pravidla hospodaření s provozními prostředky

Případné výměny provozních prostředků za investiční je třeba řešit nejprve v rámci sekce. Případné přečerpání provozních prostředků bude předmětem kompenzace při sestavování rozpočtu dalšího roku.

Tržby z hlavní činnosti se účtují na pracoviště, které je vytváří. Tam se stávají předmětem celkové bilance příslušného pracoviště. Přehled hospodaření s tržbami bude předmětem konečné roční závěrky. Za tržby z hlavní činnosti se považují také odvody z grantů, které jsou příjmem střediska 900 a budou řešeny interní fakturací.

Pravidla pro doplňkovou činnost jsou určena Směrnicí děkana č. 3/2000, která obsahuje i příslušné formuláře. Nově zakládané akce účtované v doplňkové činnosti (např. konference, semináře, školy, sympozia, ale i nové činnosti) musejí být konzultovány s tajemníkem fakulty, který rozhodne o jejich začlenění a způsobu účtování. V případě nesouhlasu s rozhodnutím tajemníka má příslušný nositel těchto činností právo odvolat se k děkanovi fakulty, který s konečnou platností rozhodne.

Doktorská stipendia studentů 4. roku prezenční formy studia budou refundována pracovištěm, které studenta školí.

Daně z příjmu a DPH budou vypořádávány centrálně režijním střediskem 900 a nebudou předmětem kompenzace na jednotlivá pracoviště.

Všechna nákladová střediska musejí v průběhu roku počítat s úpravami DPH a sama nést důsledky jejího navýšení - nelze tedy počítat s kompenzací z centrálních zdrojů!

III. 2. Pravidla hospodaření se mzdovými prostředky

Rozpočet 2004 počítá s celkovým objemem mzdových prostředků 162 318 tis. Kč a s výplatou 13. platu v poloviční výši měsíčního platu v květnové výplatě a 14. platu v plné výši měsíčního platu v listopadové výplatě. Nedočerpané mzdové prostředky včetně pojištění budou považovány za nedočerpané provozní prostředky. Přečerpání bude po závěrečném vyúčtování kalendářního roku řešeno plným nebo částečným odnětím osobního ohodnocení pracovníků příslušného pracoviště až do úplné úhrady vzniklého schodku. Výjimky z tohoto opatření povoluje na základě žádosti děkan fakulty. Z případného nedočerpání mzdových prostředků je možno hradit provozní náklady pracovišť.

Mzdové náklady studentů podílejících se na výuce budou účtovány na stovková sekční střediska. Celofakultní mzdově odměňované aktivity (odměny, mzdové tarify mladých odborných asistentů, osobní ohodnocení členů vedení fakulty, pedagogické praxe, apod.) budou hrazeny ze střediska 901. Ostatní osobní náklady jsou součástí mzdových prostředků pracoviště a jejich čerpání není sledováno odděleně.

III. 3. Pravidla hospodaření s investicemi

Nedočerpání a případné přečerpání přidělených investičních prostředků bude řešeno analogicky jako v oblasti prostředků provozních a bude na závěr účetního roku posuzováno v kumulaci všech finančních prostředků. Investiční části výzkumných záměrů je třeba vyčerpat v plné výši. Během účetního roku je možné kdykoliv požádat o výměnu neinvestičních prostředků za investiční, pokud tato výměna nebude řešitelná na úrovni sekce. Každá tato žádost bude posouzena podle aktuální ekonomické situace fakulty. Nároky na použití investiční rozpočtové rezervy mohou sekční proděkani a tajemník uplatňovat v průběhu roku v kolegiu děkana. O jejím čerpání rozhodne děkan fakulty.

III. 4. Pravidla hospodaření s grantovými prostředky

Čerpání grantových prostředků se řídí především pravidly grantové agentury poskytující prostředky pro daný grant. Každý řešitel je povinen se seznámit se závaznou instrukcí pro řešitele grantu. Případná spoluúčast fakulty neinvestičními prostředky na řešení grantového projektu je zabezpečena řešitelskými pracovišti, případně sekcí. Přesáhne-li požadavek tuto úroveň, je třeba jej řešit v rámci přípravy rozpočtu roku 2005. Spoluúčast fakulty investičními prostředky je prostřednictvím sekčního proděkana zabezpečována z investiční rezervy fakulty. Grantové prostředky lze čerpat po dohodě s tajemníkem ihned po vyhlášení výsledků grantové soutěže podle finančních možností fakulty. Překročení čerpání grantových prostředků jde k tíži příslušného pracoviště (i v případě spoluřešitelů). Při finančním uzavírání grantů je třeba zabezpečit jejich plné vyčerpání, neboť nedočerpané prostředky se vracejí příslušné grantové agentuře. Pokud by z vážných důvodů hrozilo nevyčerpání přidělených finančních prostředků, je řešitel grantu povinen na tuto situaci v dostatečném předstihu upozornit děkana fakulty. Odvody z grantů se řídí Příkazem děkana č. 3/1996. Výše odvodu se vztahuje k prostředkům přiděleným řešiteli (spoluřešiteli) grantu pro řešení úkolu na MFF. Je třeba výslovně uvést, že odborný spolupracovník (např. z jiné fakulty UK) není spoluřešitelem.

IV. Rozpočtové úpravy a přesuny

Za rozpočtovou úpravu se považuje jakákoli změna údajů v Tabulce VI Rozpočtu 2004 nebo změna v rozložení druhů financí (mzdy, provoz) v rámci stovkového střediska. V tomto smyslu nejsou rozpočtovými úpravami přesuny v rámci stovkových středisek, o kterých rozhodují odpovědní pracovníci podle platného číselníku. Žádosti o rozpočtové úpravy se podávají prostřednictvím tajemníka, který zabezpečí jejich přesný popis a formální zpracování. Po projednání v kolegiu děkana rozhodne o schválení rozpočtové úpravy děkan. Schválená rozpočtová úprava tvoří přílohu k zápisu ze schůze kolegia děkana a slouží zároveň jako podklad k účetnímu dokladu pro hospodářské oddělení. Všechny takto projednané a schválené rozpočtové úpravy budou v rámci dílčích nebo konečné závěrky předloženy AS k dodatečnému schválení.

V. Vedení hospodářské agendy

Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni se při hospodářských operacích řídit obecně závaznými zákony a univerzitními a fakultními vnitřními předpisy. Pravidla pro provádění hospodářských operací, vymezení odpovědnosti a stanovení oprávněnosti upravuje především Směrnice tajemníka č. 1/2000 - Oběh dokladů UK MFF ze dne 1. února 2000. Tam jsou uvedeny všechny základní postupy a průchody účetních i neúčetních dokladů jednotlivými organizačními složkami fakulty.

Každé pracoviště, na kterém se zúčtovávají tržby, je povinno se při jejich inkasování řídit Ceníkem prací, služeb a materiálu. Tyto tržby je pracoviště povinno evidovat pomocnou účetní evidencí a řádně odvádět k centrálnímu zpracování.

Při vnitrofakultním styku je také závazné používání jednotných vzorových formulářů.

VI. Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí se ruší Směrnice děkana č. 2/2003 - Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2003.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 24. března 2004.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK