Neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016.

Směrnice děkana č. 1/2003

Grafická prezentace fakulty

V Praze dne 23. prosince 2002

 1. Ukládám pracovištím fakulty užívat pro korespondenci určenou mimofakultním adresátům výhradně papíry s logem fakulty. Tento druh papírů je zajištěn jednotně v barevné verzi. Černobílá varianta existuje jako šablona v elektronické podobě a tiskne se společně s údaji daného pracoviště. Instrukce k potisku je k dispozici na adrese:

  http://www.mff.cuni.cz/vnitro/papiry/

  Konzultace týkající se potisku poskytne správce děkanátní počítačové sítě.

 2. Při používání loga fakulty je třeba respektovat pravidla uvedená v manuálu grafické prezentace fakulty uloženém v elektronické podobě na adrese:

  http://www.mff.cuni.cz/vnitro/jvs/

  Manuál je také uložen u vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky, která případně zajistí konzultace k jeho využívání.

 3. Pro akce celofakultního významu stanovené kolegiem děkana budou výhradně užívány pozvánky a plakáty vytvořené v rámci jednotného grafického stylu. Na základě dodaného textu potisk pozvánky a plakátu zprostředkuje vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky. Pozvánky budou zhotoveny nejdéle do 14 dnů po předání textu.

 4. Touto směrnicí se ruší ustanovení směrnice děkana č. 4/2001.

 5. Tato směrnice nabývá účinnosti 2. ledna 2003.

 6. Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Děkan MFF