Neplatí od 15. 8. 2011.

Směrnice děkana č. 1/2001

Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2001

V Praze dne 17. dubna 2001

Čj. 50/TP/MFF

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 Přílohy č. II Statutu MFF (Pravidla hospodaření a správy majetku) vydávám v návaznosti na schválený rozpočet fakulty tuto hospodářskou směrnici.

I. Rozpočet fakulty na rok 2001

Akademický senát schválil dne 21. března 2001 Rozpočet Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2001 (dále jen Rozpočet 2001). Tato směrnice upřesňuje zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy fakulty pro tento rok. Všechna zde uvedená pravidla jsou závazná pro všechna pracoviště a vedoucí pracovníky fakulty, kteří jsou povinni se jimi řídit a zodpovídají za jejich dodržování.

II. Základní rozpis NIV a INV dotace

Sekční proděkani do 4. dubna 2001 předloží návrh rozdělení neinvestičních i investičních prostředků na pracoviště ke schválení děkanovi fakulty. Při rozdělení prostředků musejí být respektovány údaje Tabulek IV. a V. Rozpočtu 2001 (úspory pracovišť, přečerpané granty, motivační částky z doplňkové činnosti a celofakultní aktivity). Při rozdělení prostředků musí být na každé pracoviště rozepsán i jejich zdroj tak, aby sumární hodnoty v jednotlivých druzích finančních prostředků (provoz, mzdy, pojištění, investice) byly v souladu s Tabulkou VII. Rozpočtu 2001. Nedojde-li při tomto rozpisu k dohodě mezi řešitelem výzkumného záměru a sekčním proděkanem, rozhoduje děkan fakulty. Analogicky postupují proděkani odpovědní za pracoviště 500, 600 a tajemník za pracoviště 700 a 900.

Po schválení těchto rozpisů děkanem fakulty mají ve čtrnáctidenní odvolací lhůtě vedoucí pracovišť možnost odvolat se písemně k děkanovi. O oprávněnosti jejich požadavků, případně o přerozdělení prostředků rozhodne děkan do 14 dnů od uplatnění námitky.

III. Pravidla hospodaření s finančními prostředky

Pravidla hospodaření s finančními prostředky na účetní rok 2001 vycházejí přímo z ustanovení Rozpočtu 2001 a přijatých vnitřních hospodářských fakultních norem, hlavně z nově koncipované Směrnice děkana č. 3/2000 o doplňkové činnosti a č. 4/2000 k zadávání veřejných zakázek. Budou-li v průběhu roku 2001 vydány další doplňující fakultní normy, stávají se součástí pravidel hospodaření.

III. 1. Pravidla hospodaření s provozními prostředky

Každé pracoviště může bez projednání uplatnit úsporu do výše 10 % počátečního rozpočtového rozpisu provozních prostředků. O možnost vyšší úspory musí pracoviště požádat do 31. října 2001. Případné výměny provozních prostředků za investiční je třeba řešit nejprve v rámci sekce. Případné přečerpání provozních prostředků bude předmětem kompenzace při sestavování rozpočtu dalšího roku.

Tržby z hlavní činnosti se účtují na pracoviště, které je vytváří. Zde se stávají předmětem celkové bilance příslušného pracoviště. Přehled hospodaření s tržbami bude předmětem konečné roční závěrky. Za tržby z hlavní činnosti se považují také odvody z grantů, které jsou příjmem střediska 900 a budou řešeny interní fakturací.

Pravidla pro doplňkovou činnost jsou určena Směrnicí děkana č. 3/2000, která obsahuje i příslušné formuláře. Nově zakládané akce účtované v doplňkové činnosti (např. konference, semináře, školy, sympozia, ale i nové činnosti) musejí být konzultovány s tajemníkem fakulty, který rozhodne o jejich začlenění a způsobu účtování. V případě nesouhlasu s rozhodnutím tajemníka má příslušný nositel těchto činností právo odvolat se k děkanovi fakulty, který s konečnou platností rozhodne.

Daně z příjmu a DPH budou vypořádávány centrálně režijním střediskem 900 a nebudou předmětem kompenzace na jednotlivá pracoviště.

Směrnicí tajemníka č. 1/2001 jsou upravena pravidla poskytování příspěvku k penzijnímu připojištění. Příspěvek bude poskytován zaměstnancům od května 2001.

III. 2. Pravidla hospodaření se mzdovými prostředky

Rozpočet 2001 počítá s celkovým objemem mzdových prostředků 126 mil. Kč a s výplatou dvou dalších mezd v polovině nárokové výše v květnovém a listopadovém výplatním termínu. Nedočerpané mzdové prostředky budou považovány za nedočerpané provozní prostředky. Přečerpání bude po závěrečném vyúčtování řešeno plným nebo částečným odnětím osobního ohodnocení pracovníků příslušného pracoviště až do úplné úhrady vzniklého schodku. Výjimky z tohoto opatření povoluje na základě žádosti děkan fakulty.

Mzdové náklady studentů podílejících se na výuce budou účtována na stovková sekční střediska. Celofakultní mzdově odměňované aktivity (odměny, mzdové tarify mladých odborných asistentů, osobní ohodnocení členů vedení fakulty, pedagogické praxe, apod.) budou hrazeny ze střediska 901. Ostatní osobní náklady jsou součástí mzdových prostředků pracoviště a jejich čerpání není sledováno odděleně.

III. 3. Pravidla hospodaření s investicemi

Nedočerpání a případné přečerpání přidělených investičních prostředků bude řešeno analogicky jako v oblasti prostředků provozních. Na investice se však nevztahuje automatická 10% úspora. Investiční části výzkumných záměrů je třeba vyčerpat v plné výši. Během účetního roku je možné kdykoliv požádat o výměnu neinvestičních prostředků za investiční, pokud tato výměna nebude řešitelná na úrovni sekce. Každá tato žádost bude posouzena podle aktuální ekonomické situace fakulty. Nároky na použití investiční rozpočtové rezervy mohou sekční proděkani a tajemník uplatňovat v průběhu roku v kolegiu děkana. O jejím čerpání rozhodne děkan.

III. 4. Pravidla hospodaření s grantovými prostředky

Čerpání grantových prostředků se řídí předpisy upravujícími tuto oblast pro konkrétní grantovou agenturu. Každý řešitel je povinen se seznámit se Závaznou instrukcí pro řešitele grantu. Případná finanční spoluúčast fakulty na řešení grantového projektu (týká se hlavně investičních nákupů a odpisů) musí být řešena z vlastních zdrojů pracoviště, popř. sekce, a to zpravidla výměnou za neinvestiční prostředky. Přesáhne-li požadavek tuto úroveň, je třeba jej řešit v rámci přípravy rozpočtu roku 2002 nebo jednat se sekčním proděkanem o možnosti rozpočtového přesunu z investiční rezervy. Grantové prostředky lze čerpat po dohodě s tajemníkem ihned po vyhlášení výsledků grantové soutěže podle finančních možností fakulty. Překročení čerpání grantových prostředků jde k tíži příslušného pracoviště (i v případě spoluřešitelů). Při finančním uzavírání grantů je žádoucí, aby byly grantové prostředky zcela vyčerpány. Nedočerpané prostředky se vracejí příslušné grantové agentuře. Řešitel grantu je povinen na tuto situaci v dostatečném předstihu upozornit děkana fakulty.

IV. Rozpočtové úpravy a přesuny

Za rozpočtovou úpravu se považuje jakákoli změna údajů v Tabulce VI. Rozpočtu 2001 nebo změna v rozložení druhů financí (mzdy, provoz) v rámci stovkového střediska. V tomto smyslu nejsou rozpočtovými úpravami přesuny v rámci stovkových středisek, o kterých rozhodují odpovědní pracovníci podle platného číselníku. Žádosti o rozpočtové úpravy se podávají prostřednictvím tajemníka, který zabezpečí jejich přesný popis a formální zpracování. Po projednání v kolegiu rozhodne o schválení rozpočtové úpravy děkan. Schválená rozpočtová úprava tvoří přílohu zápisu kolegia a slouží zároveň jako podklad k účetnímu dokladu pro HO. Všechny takto projednané a schválené rozpočtové úpravy budou v rámci dílčích nebo konečné závěrky předloženy AS k dodatečnému schválení.

V. Vedení hospodářské agendy

Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni se při hospodářských operacích řídit obecně závaznými zákony a univerzitními a fakultními vnitřními předpisy. Pravidla pro provádění hospodářských operací, vymezení odpovědnosti a stanovení oprávněnosti upravuje především Směrnice tajemníka č. 1/2000 Oběh dokladů UK MFF ze dne 1. února 2000 (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s0001.pdf). Zde jsou uvedeny všechny základní postupy a průchody účetních i neúčetních dokladů jednotlivými organizačními složkami fakulty.

Každé pracoviště, na kterém se zúčtovávají tržby, je povinno se při jejich inkasování řídit Ceníkem prací, služeb a materiálu (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/obecne/cenik.htm). Tyto tržby je pracoviště povinno evidovat pomocnou účetní evidencí a řádně odvádět k centrálnímu zpracování.

Při vnitrofakultním styku je také závazné používání jednotných vzorových formulářů (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/).

VI. Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí se ruší Směrnice děkana č. 1/2000 Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2000.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 4. 2001.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK