Neplatí od 17. 4. 2001, viz Směrnice děkana č. 1/2001.

Směrnice děkana č. 1/2000

Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2000

V Praze dne 1. června 2000

Čj. 84/TP/MFF

V souladu s ustanovením čl. 1 odst. 3 Přílohy č. II Statutu MFF (Pravidla hospodaření a správy majetku) vydávám v návaznosti na přijatý rozpočet fakulty tuto hospodářskou směrnici.

I. Rozpočet fakulty na rok 2000

Akademický senát schválil dne 24. května 2000 Rozpočet Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2000 (dále jen Rozpočet 2000). Tato směrnice upřesňuje zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy fakulty pro tento rok. Všechna zde uvedená pravidla jsou závazná pro všechna pracoviště a funkcionáře fakulty, kteří jsou povinni se jimi řídit a zodpovídají za jejich dodržování.

II. Základní rozpis NIV a INV dotace

Sekční proděkani do 7. června 2000 předloží návrh rozdělení neinvestičních i investičních prostředků na pracoviště ke schválení děkanovi fakulty. Při rozdělení prostředků musejí být respektovány údaje tabulek IV a V Rozpočtu 2000 (úspory pracovišť, motivační částky z doplňkové činnosti, celofakultní aktivity a podpory cizích účelových zdrojů). Při rozdělení prostředků musí být na každé pracoviště rozepsán i jejich zdroj tak, aby sumární hodnoty v jednotlivých druzích finančních prostředků (provoz, mzdy, pojištění, investice) korelovaly s tabulkou VII Rozpočtu 2000. Nedojde-li při tomto rozpisu k dohodě mezi řešitelem výzkumného záměru a sekčním proděkanem, rozhoduje děkan fakulty. Analogicky postupují proděkani odpovědní za pracoviště 500, 600 a tajemník za pracoviště 700 a 900.

Po schválení těchto rozpisů děkanem fakulty běží 14 denní odvolací lhůta, kdy mají jednotliví vedoucí možnost písemně se proti těmto rozpisům odvolat k děkanovi. O oprávněnosti jejich požadavků, případně o přerozdělení prostředků rozhodne děkan do 14 dnů od uplatnění námitky.

III. Pravidla hospodaření s finančními prostředky

Pravidla hospodaření s finančními prostředky na účetní rok 2000 vycházejí přímo z Rozpočtu 2000, ze Zásad sestavování rozpočtu MFF na rok 2000 (projednáno AS MFF dne 26. dubna 2000) a z přijatých nebo připravovaných vnitřních hospodářských fakultních norem.

 1. Pravidla hospodaření s provozními prostředky

  Přidělené provozní prostředky je třeba zcela vyčerpat nebo do 30. listopadu 2000 požádat o jejich úsporu. Každé pracoviště může bez projednání uplatnit úsporu do výše 10 % počátečního rozpočtového rozpisu provozních prostředků. Případné přečerpání bude předmětem kompenzace při sestavování rozpočtu dalšího roku.

  Tržby z hlavní činnosti se účtují na pracoviště, které je vytváří. Zde se stávají předmětem celkové bilance příslušného pracoviště. Přehled hospodaření s tržbami bude předmětem konečné roční závěrky. Za tržby z hlavní činnosti se považují také odvody z grantů a režijní přirážka doplňkových činností. Toto budou příjmy střediska 900 a budou řešeny interní fakturací.

  Pravidla pro doplňkovou činnost budou řešena novou směrnicí, která bude vydána během roku. Nově zakládané akce účtované v doplňkové činnosti (např. konference, semináře, školy, sympozia, ale i nové klasické činnosti) musejí být konzultovány s tajemníkem fakulty, který rozhodne o jejich začlenění a způsobu účtování. Ke konci roku budou zrušeny všechny typy akce 99 stávajícího číselníku. Je třeba po konzultaci s tajemníkem fakulty navrhnout do 30. září 2000 nový způsob jejich začlenění a účtování. V případě nesouhlasu s rozhodnutím tajemníka má příslušný nositel těchto činností právo odvolat se k děkanovi fakulty, který s konečnou platností rozhodne.

  Daně z příjmu a DPH budou vypořádávány centrálně režijním střediskem 900 a nebudou předmětem kompenzace na jednotlivá pracoviště.

 2. Pravidla hospodaření se mzdovými prostředky

  Rozpočet 2000 počítá s celkovým objemem mzdových prostředků 115 mil. Kč a s výplatou dvou dalších mezd v polovině nárokové výše v květnovém a listopadovém výplatním termínu. Nedočerpané mzdové prostředky budou považovány za nedočerpané provozní prostředky. Přečerpání bude po závěrečném vyúčtování řešeno plným nebo částečným odnětím osobního ohodnocení pracovníků příslušného pracoviště až do úplné úhrady vzniklého schodku. Výjimky z tohoto opatření povoluje na základě žádosti děkan fakulty.

  Mzdové náklady studentů podílejících se na výuce budou účtovány na stovková sekční střediska. Celofakultní mzdově odměňované aktivity (odměny, mzdové tarify mladých odborných asistentů, osobní ohodnocení akademických funkcionářů, pedagogické praxe, apod.) budou hrazeny ze střediska 901. Ostatní osobní náklady jsou součástí mzdových prostředků pracoviště a jejich čerpání není sledováno odděleně.

 3. Pravidla hospodaření s investicemi

  Nedočerpání a případné přečerpání přidělených investičních prostředků bude řešeno analogicky jako v oblasti prostředků provozních. Na investice se však nevztahuje automatická 10 % úspora. Investiční části výzkumných záměrů je třeba vyčerpat v plné výši. Během účetního roku je možné kdykoliv požádat o výměnu neinvestičních prostředků na investiční. Každá tato žádost bude posouzena podle aktuálního ekonomického vývoje. Nároky na použití investiční rozpočtové rezervy mohou sekční proděkani a tajemník uplatňovat v průběhu roku v kolegiu děkana. O jejím čerpání rozhodne děkan.

 4. Pravidla hospodaření s grantovými prostředky

  Čerpání grantových prostředků se řídí předpisy upravujícími tuto oblast pro konkrétní grantovou agenturu. Každý řešitel je povinen se seznámit se Závaznou instrukcí pro řešitele grantu. Grantové prostředky lze čerpat po dohodě s tajemníkem ihned po vyhlášení výsledků grantové soutěže podle finančních možností fakulty. Překročení čerpání grantových prostředků jde k tíži příslušného pracoviště (i v případě spoluřešitelů). Při finančním uzavírání grantů se předpokládá, že grantové prostředky budou zcela vyčerpány. Nedočerpané prostředky se vracejí příslušné grantové agentuře. Řešitel grantu je povinen na tuto situaci v dostatečném předstihu upozornit děkana fakulty.

IV. Rozpočtové úpravy a přesuny

Za rozpočtovou úpravu se považuje jakákoli změna údajů v tabulce VI Rozpočtu 2000 nebo změna v rozložení druhů financí (mzdy, provoz) v rámci stovkového střediska. V tomto smyslu nejsou rozpočtovými úpravami přesuny v rámci stovkových středisek, o kterých rozhodují odpovědní pracovníci podle platného číselníku. Žádosti o rozpočtové úpravy se podávají prostřednictvím tajemníka, který zabezpečí jejich přesný popis a formální zpracování. Po projednání v kolegiu rozhodne o schválení rozpočtové úpravy děkan. Schválená rozpočtová úprava tvoří přílohu zápisu kolegia a slouží zároveň jako účetní doklad pro hospodářské oddělení. Všechny takto projednané a schválené rozpočtové úpravy budou v rámci dílčích nebo konečné závěrky předloženy AS MFF k dodatečnému schválení.

V. Vedení hospodářské agendy

Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni se při hospodářských operacích řídit obecně závaznými zákony a univerzitními a fakultními předpisy. Pravidla pro provádění hospodářských operací, vymezení odpovědnosti a stanovení oprávněnosti upravuje především Směrnice tajemníka č. 1/2000 Oběh dokladů UK MFF ze dne 1. února 2000. Zde jsou uvedeny všechny základní postupy a průchody účetních i neúčetních dokladů jednotlivými organizačními složkami fakulty.

Každé pracoviště, na kterém se zúčtovávají tržby, je povinno se při jejich inkasování řídit Ceníkem prací, služeb a materiálu. Tyto tržby je pracoviště povinno evidovat pomocnou účetní evidencí a řádně odvádět k centrálnímu zpracování. Při vnitrofakultním styku je také závazné používání jednotných vzorových formulářů.

VI. Závěrečná ustanovení

Touto směrnicí se ruší Interní směrnice Matematicko-fyzikální fakulty, kterou se upravují zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 1999.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června 2000.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK