Neplatí od 1. 10. 2011.

Směrnice děkana 6/2005

Zadávání studentských prací

V Praze dne 9. září 2005

Od 3. října 2005 ukládám učitelům MFF, aby zadávali témata studentských prací elektronicky prostřednictvím modulu „Témata prací“ ve Studijním informačním systému MFF. Modul je dostupný na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis.

  1. Bližší informace o tom, jak pomocí tohoto modulu témata prací zadávat, se najdou na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis/faq/dipl.htm.
  2. Modul umožňuje komukoli podle různých kriterií prohlížet stávající evidenci studentských (bakalářských, diplomových, dizertačních) prací.
  3. Tajemníci pracovišť mohou zastoupit při zadávání prací kteréhokoli vyučujícího své katedry.
  4. Pracoviště budou pomocí modulu tisknout standardizovaným způsobem formulář zadání práce. Po podepsání vedoucím pracoviště pak zadání zašlou na studijní oddělení.
  5. Data připravená tímto modulem jsou přístupná studijnímu oddělení.
  6. Vypisování témat studentských prací mohou pracoviště organizovat rovněž pomocí modulu „Témata prací“, nebo mohou používat dosavadní způsob vypisování pomocí nástěnek. Je však třeba, aby vedoucí pracovišť zajistili informovanost studentů o tom, jakým způsobem se mají posluchači o vypsaná témata hlásit.

Modul „Témata prací“ byl zprovozněn na MFF již v únoru tohoto roku. Tato informace byla pracovištím sdělena mailem dne 18. 2. 2005. Modul byl již využíván v souvislosti s vyplňováním anglických názvů diplomových a bakalářských prací pro vydávání „Dodatku k diplomu absolventům UK“.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: vedoucí STUD MFF