Neplatí od 17. 4. 2013.

Směrnice děkana 5/2005

k provádění studentské ankety

V Praze dne 29. prosince 2004

Čl. 1

Studentská anketa pro hodnocení výuky ve všech uskutečňovaných bakalářských a  magisterských studijních programech (dále jen „anketa“) na Matematicko-fyzikální fakultě bude probíhat elektronickou formou. Hodnocení podléhá každý studijní předmět.

Čl. 2

Anketa bude otevřena k začátku zkouškového období každého semestru a uzavřena zároveň s ukončením zápisu do následujícího semestru.

Čl. 3

Anketa bude obsahovat tyto otázky:
1. Srozumitelnost výuky
Vysvětloval přednášející (cvičící) srozumitelně probíranou látku (řešené příklady)? Byl schopen pochopit a zodpovědět dotazy studentů?
2. Uspořádanost látky / struktura přednášky
Byla vhodně zvolena struktura přednášky (cvičení)? Zdůrazňoval přednášející podstatné a členil výklad do navazujících logických celků? Byla přednášená látka rovnoměrně rozdělena do celého semestru?
3. Zajímavost a podnětnost výuky
Byla přednáška zajímavá? Přednášel pedagog se ze zaujetím? Vyvaroval se toho, aby přednáška nebyla pouze monotónním proudem faktů? Zařazoval do výkladu zajímavé příklady? Podporoval samostatné myšlení studentů a jejich aktivitu při výuce?
4. Vztah učitele ke studentům
Respektoval pedagog studenty? Byl přístupný diskusi? Byl ochotný věnovat studentům čas i mimo rámec rozvrhované výuky?
5. Celková kvalita výuky
Celkové hodnocení kvality výuky dané přednášky (cvičení). (Nemusí jít o průměr ostatních odpovědí.)
6. Korektnost posuzování znalostí u zkoušky/zápočtu
Odpovídal rozsah požadované látky při zkoušce/zápočtu tomu, co bylo odpřednášeno? Dovoloval formát zkoušky/zápočtu studentům projevit jejich skutečné znalosti? Hodnotil pedagog znalosti studentů spravedlivě?
7. Obtížnost předmětu
(stupnice: příliš náročné – náročné – přiměřené – lehké – příliš lehké) Odpovídala náročnost předmětu a množství času, které jste mu museli věnovat, vašemu názoru na postavení předmětu v rámci studijního plánu? Odpovídalo množství probírané látky přidělené hodinové dotaci (tj. i počtu kreditů)?
8. Znalosti studenta
Ohodnoťte, prosím, své znalosti v tomto předmětu a to, jak jste zvládli vyučovanou látku.

Všechny otázky jsou hodnoceny na pětibodové stupnici: 1 – výborné, 2 – dobré, 3 – průměrné, 4 – podprůměrné, 5 – špatné (pouze u otázky 7 je význam této stupnice modifikován). Zodpovězení prvních pěti otázek je povinné.

Dále se v rámci ankety poskytne prostor pro volné slovní vyjádření konkrétních poznámek a  připomínek.

Čl. 4

Po ukončení ankety studijní oddělení zpracuje její výsledky včetně došlých slovních připomínek. Tyto materiály pak předá ke schválení děkanu fakulty. Děkan rozhodne, zda se některé nevhodné slovní připomínky (zejména vulgární nebo urážlivé) nebudou dále zveřejňovat.

Čl. 5

Po schválení děkanem studijní oddělení zveřejní výsledky ankety, a to jak elektronicky, tak i  na vybraných nástěnkách fakulty. Zveřejněno bude numerické vyhodnocení jednotlivých předmětů (resp. učitelů), všechny podepsané slovní připomínky a pak ty nepodepsané připomínky, které se nevztahují k jednotlivým pracovníkům fakulty. Pracovníci fakulty po zalogování budou mít přístupné i nepodepsané připomínky, které se vztahují k jejich osobě. V údajích o předmětu bude uveden počet zapsaných studentů a počet respondentů. Výsledky hodnocení se zveřejní jen v případě, že se v anketě k příslušnému učiteli vyjádřilo nejméně 10 % z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů (viz čl. 12, odst. 5., Řádu pro hodnocení výuky studentů Univerzity Karlovy v Praze).

Čl. 6

K výsledkům ankety a k připomínkám studentů připraví do 1 měsíce po jejím uzavření písemné stanovisko útvary MFF, garanti studijních programů, zodpovědní učitelé oborů a  studijních plánů. Tato vyjádření budou předána na studijní oddělení, které je po schválení děkanem zveřejní. Učitelé i další pracovníci fakulty mají právo zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovním připomínkám, které se jich týkají. Zveřejnění se provede stejným způsobem jako u ankety samotné.

Čl. 7

Toto opatření vstupuje v platnost ke dni 3. ledna 2005.

Čl. 8

Zrušuje se opatření děkana k provádění studentské ankety ze dne 5. prosince 2003.

Čl. 9

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: vedoucí STUD MFF