Neplatí od 16. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 7/2015.

Směrnice děkana 3/1999

Závazné pokyny pro uzavírání pracovního poměru na MFF

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 1. 1999 nabyl plné účinnosti zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je třeba vytvořit podmínky pro jednotné přijímání, evidování a ukončování pracovních poměrů na MFF a zabránit navazování právně neplatných pracovních poměrů v rámci Univerzity Karlovy. Od tohoto data se všichni zaměstnanci MFF stali zaměstnanci Univerzity, i když právo jednat v pracovně-právních vztazích má i nadále fakulta.

Hlavní a vedlejší pracovní poměry

Uzavírání těchto pracovních poměrů lze uskutečnit pouze za osobní účasti zaměstnance přímo na osobním oddělení a ve mzdové účtárně MFF.

POSTUP:

 1. Před nástupem do hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru je zaměstnanec povinen vyplnit dotazník, kde vyplní všechny údaje v něm obsažené. Dále podepíše čestné prohlášení o jiných pracovních poměrech v rámci UK. Toto prohlášení personální oddělení překontroluje podle údajů v centrální databázi UK.
 2. Nedílnou součástí dotazníku je vyjádření vedoucího pracoviště, který zároveň navrhne platové podmínky. Nástup musí být schválen oborovým proděkanem a děkanem nebo tajemníkem fakulty. Přílohou dotazníku je popis práce zaměstnance, který vypracovává vedoucí pracoviště (vzor popisu práce je přílohou č.1 této směrnice – charakteristika obecných povinností musí být vypracována podle katalogu prací pro akademické a vědecké pracovníky, který je přílohou č.2 této směrnice nebo katalogu jednotlivých povolání, jejichž seznam je přílohou č.3; tento katalog je k dispozici na oddělení PaM MFF).
 3. Při uzavírání vedlejšího pracovního poměru zaměstnanec doloží potvrzení od svého hlavního zaměstnavatele o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy.
 4. Tyto doklady je nutné předložit nejpozději 3 pracovní dny před nástupním termínem. V případě pozdějšího dodání bude nástupní termín posunut.
 5. Nástup:
 6. Při nástupu zaměstnanec předloží:

  • zápočtový list
  • potvrzení o lékařské prohlídce
  • číslo účtu - bankovní spojení pro posílání mzdy
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • úředně ověřenou kopii diplomu posledního ukončeného vzdělání
  • fotografii na průkazku o rozměrech 4 x 4 cm
  • cizí státní příslušníci předloží pracovní povolení a úředně ověřený překlad:
   • rodného listu, nebo dokladu, který ho plně nahrazuje
   • diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání

  Při nástupu zaměstnanec obdrží:

  • pracovní smlouvu
  • platový výměr
  • popis práce
  • formulář na školení o bezpečnosti práce, které provede vedoucí pracoviště, příp. požární a bezpečnostní technik

Dohody o pracovní činnosti a o provedení práce (DPČ, DPP)

POSTUP:

K řádně vyplněné dohodě je nutné doložit:

 • čestné prohlášení o jiných pracovních poměrech v rámci UK
 • potvrzení od hlavního zaměstnavatele o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy (pouze u DPČ)
 • číslo účtu - bankovní spojení pro posílání mzdy

Důležité upozornění: Při uzavírání každé nové pracovní smlouvy během roku (jedná se o opětovně uzavírané smlouvy, nikoliv prodlužované) je nutno předložit:

 • kartičku zdravotní pojišťovny (netýká se DPP)
 • číslo účtu - bankovní spojení pro posílání mzdy
 • potvrzení od hlavního zaměstnavatele o odvodech zdravotního pojištění alespoň z minimální mzdy (netýká se DPP)

Zaměstnanec je povinen do 8 dnů nahlásit jakoukoli změnu v osobních údajích.

Při nedodržení výše uvedených postupů a nepředložení všech potřebných dokladů nebude pracovní poměr s MFF uzavřen.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 1999.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Prof. RNDr Bedřich Sedlák, DrSc.
děkan fakulty

Navrhovatel: Vedoucí PERS

Přílohy: