Neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018.

Směrnice děkana 2/1999

Číselník středisek s uvedením odpovědných osob

V Praze dne 30. prosince 1999

Čj. 255/TP/MFF

 • Dodatek 2/2000 ke směrnici děkana 2/1999
 • Dodatek 1/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999
 • Dodatek 4/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999
 • Dodatek 4/2002 ke směrnici děkana č. 2/1999
 • Dodatek č. 5/2003 ke směrnici děkana č. 2/1999
 • Dodatek č. 7/2005 ke Směrnici č. 2/1999
 • Dodatek č. 6/2005 ke Směrnici č. 2/1999
 • Dodatek ke Směrnici děkana 2/1999

  V návaznosti na nově přijaté vnitrofakultní dokumenty a integraci všech databázových dat vydávám s účinností od 1. ledna 2000 celofakultní číselník hlavních útvarů UK MFF a číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob. Zároveň k 31. 12. 1999 ruším platnost příloh Příkazu děkana č. 1/1997 - Finančního řádu MFF UK:

  Číselník středisek s uvedením odpovědných osob platný od 1. 1. 1997

  Schéma podřízenosti pracovišť k číselníku středisek platnému od 1. 1. 1997


  Číselník hlavních útvarů UK MFF

  014

  FAKULTA

  Odpovědný pracovník

  000

  ORGANY

  Orgány fakulty

  děkan

  100

  FYZIKA

  Fyzikální sekce

  proděkan pro fyziku

  200

  INFORM

  Informatická sekce

  proděkan pro informatiku

  300

  MATEM

  Matematická sekce

  proděkan pro matematiku

  500

  JINAPRAC

  Jiná pracoviště

  zástupce děkana

  600

  UCELZAR

  Účelová zařízení

  proděkan pro rozvoj

  700

  DEKANAT

  Děkanát

  tajemník

  900

  REZIEMFF

  Režie fakulty

  děkan


  Číselník nákladových středisek s uvedením odpovědných osob platný od 1. 1. 2000

  Odpovědný pracovník

  000

  ORGÁNY FAKULTY

  děkan

  001

  AS

  Akademický senát

  předseda AS

  0011

  SKAS

  Studentská komora AS

  předseda SKAS

  002

  DEKAN

  Děkan

  děkan

  0021

  KOLEGIUM

  Kolegium děkana

  děkan

  003

  VEDRADA

  Vědecká rada

  děkan

  004

  DISCIPL

  Disciplinární komise

  proděkan pro studijní záležitosti

  100

  FYZIKÁLNÍ SEKCE

  proděkan pro fyziku

  101

  AUUK

  Astronomický ústav UK

  ředitel AUUK

  102

  FUUK

  Fyzikální ústav UK

  ředitel FUUK

  103

  KVOF

  Kabinet výuky obecné fyziky

  vedoucí KVOF

  1032

  KVOF-SS

  Správa sítě a počítačových učeben Karlov

  vedoucí KVOF

  104

  KDF

  Katedra didaktiky fyziky

  vedoucí KDF

  105

  KEVF

  Katedra elektroniky a vakuové fyziky

  vedoucí KEVF

  1052

  KEVF-D

  Elektr. a mechanická dílna KEVF

  vedoucí KEVF

  1053

  KEVF-SS

  Správa sítě a počítačových učeben Troja

  vedoucí KEVF

  1054

  KEVF-L

  Metrologická laboratoř vakua

  vedoucí KEVF

  106

  KFK

  Katedra fyziky kovů

  vedoucí KFK

  107

  KFNT

  Katedra fyziky nízkých teplot

  vedoucí KFNT

  1072

  KFNT-K

  KFNT - Kryo

  vedoucí KFNT

  109

  KFES

  Katedra fyziky elektronových struktur

  vedoucí KFES

  110

  KMF

  Katedra makromolekulární fyziky

  vedoucí KMF

  111

  KG

  Katedra geofyziky

  vedoucí KG

  1112

  KGSS

  Seismická stanice KG

  vedoucí KG

  113

  KCHFO

  Katedra chemické fyziky a optiky

  vedoucí KCHFO

  114

  UCJF

  Ústav částicové a jaderné fyziky

  ředitel UCJF

  115

  KMOP

  Katedra meteorologie a ochrany prostředí

  vedoucí KMOP

  116

  UTF

  Ústav teoretické fyziky

  ředitel UTF

  200

  INFORMATICKÁ SEKCE

  proděkan pro informatiku

  201

  KSVI

  Kabinet software a výuky informatiky

  vedoucí KSVI

  202

  KAM

  Katedra aplikované matematiky

  vedoucí KAM

  203

  KMLFM

  Katedra matematické logiky a filosofie matematiky

  vedoucí KMLFM

  204

  KSI

  Katedra softwarového inženýrství

  vedoucí KSI

  205

  KTI

  Katedra teoretické informatiky

  vedoucí KTI

  206

  SISAL

  Středisko informatické sítě a laboratoří

  vedoucí SISAL

  2062

  SISAL-SS

  Správa sítě a počítačových učeben SI

  vedoucí SISAL

  207

  UFAL

  Ústav formální a aplikované lingvistiky

  ředitel UFAL

  300

  MATEMATICKÁ SEKCE

  proděkan pro matematiku

  301

  KA

  Katedra algebry

  vedoucí KA

  302

  KDM

  Katedra didaktiky matematiky

  vedoucí KDM

  303

  KMA

  Katedra matematické analýzy

  vedoucí KMA

  304

  KNM

  Katedra numerické matematiky

  vedoucí KNM

  305

  KPMS

  Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

  vedoucí KPMS

  3052

  KPMS-EU

  Euromise

  vedoucí KPMS

  306

  MUUK

  Matematický ústav UK

  ředitel MUUK

  3062

  MUUK-SS

  Správa sítě a počítačových učeben SM

  ředitel MUUK

  3063

  CMUC

  Časopis redigovaný na MUUK

  vedoucí redaktor

  500

  JINÁ PRACOVIŠTĚ

  zástupce děkana

  511

  KNIH

  Knihovna fakulty

  vedoucí KNIH

  5112

  KNIH-LIT

  Knihovna literatura

  vedoucí KNIH

  512

  KJP

  Kabinet jazykové přípravy

  vedoucí KJP

  513

  KTV

  Katedra tělesné výchovy

  vedoucí KTV

  600

  ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ

  proděkan pro rozvoj

  611

  OSD

  Optická a sklářská dílna fakulty

  vedoucí OSD

  612

  REPRO

  Reprografické středisko fakulty

  vedoucí REPRO

  700

  DĚKANÁT

  tajemník

  721

  SEKR

  Sekretariát

  tajemník

  722

  HO

  Hospodářské oddělení

  vedoucí HO

  7222

  HO-DOPR

  Doprava

  vedoucí HO

  723

  OVZS

  Oddělení pro vědu a zahraniční styky

  vedoucí OVZS

  7232

  OVZS-VP

  Vyslání a přijetí

  vedoucí OVZS

  724

  STUD

  Studijní oddělení

  vedoucí STUD

  7242

  STUD-STMB

  Stipendia

  vedoucí STUD

  7243

  STUD-STD

  Doktorské studium

  vedoucí STUD

  725

  PROP

  Oddělení pro vnější vztahy a propagaci

  vedoucí PROP

  726

  PERS

  Personální oddělení

  vedoucí PERS

  727

  MZD

  Mzdová účtárna

  vedoucí MZD

  728

  SDPS

  Správa děkanátní počítačové sítě a centrálního informačního uzlu

  vedoucí SDPS

  731

  SB

  Správa budov

  vedoucí SB

  7311

  SBK

  Správa budov Karlov

  vedoucí SB

  7312

  SBKA

  Správa budovy Karlín

  vedoucí SB

  7313

  SBMS

  Správa budovy Malá Strana

  vedoucí SB

  7314

  SBT

  Správa budov Troja

  vedoucí SB

  7315

  SBMA

  Správa budovy Mariánská

  vedoucí SB

  732

  ENERGIE

  Referát energetika

  energetik

  733

  PBT

  Referát požárního a bezpečnostního technika

  požární a bezp. technik

  900

  REŽIE FAKULTY

  děkan

  901

  FONDDEK

  Fond děkana

  děkan

  902

  REZIETAJ

  Režie tajemníka

  tajemník

  903

  LIMIT

  Provozní a investiční dotace

  děkan

  904

  ODPISY

  Odpisy ZP

  děkan

  905

  VAKUUM

  Sdružení VAKUUM

  děkan

  906

  PRUBEH

  Měsíční rozlišení

  tajemník

  907

  DPH

  Neuplatněné DPH

  tajemník

  908

  neobsazeno

     

  909

  neobsazeno

     

  922

  PRODEK

  Fond proděkana pro rozvoj

  proděkan pro rozvoj

  961

  NAJMY

  Nájmy DČ

  tajemník

  962

  VYDAV

  Vydavatelství MATFYZPRESS

  tajemník

  963

  neobsazeno

     

  neobsazeno

     

  969

  neobsazeno

     

   

  Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

  Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
  děkan MFF

  Navrhovatel: Tajemník MFF
 •