Neplatí od 3. 12. 2020, viz Směrnice děkana č. 20/2020

Směrnice děkana 1/1999

Poskytování tvůrčího volna

V Praze dne 30. září 1999

Čj. 171/TP/MFF

  1. Na základě žádosti lze akademickému pracovníkovi MFF poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty.
  2. Po dobu tvůrčího volna přísluší akademickému pracovníkovi mzda ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly pracovníkovi přiznány před nástupem tvůrčího volna.
  3. Tvůrčí volno může být akademickému pracovníkovi poskytnuto po jeho alespoň pětiletém působení na MFF v hlavním pracovním poměru na plný úvazek.
  4. Tvůrčí volno se uděluje buď na období od 1. února do 31. července, nebo od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku. Žádost se předkládá na předepsaném formuláři nejpozději buď k 1. prosinci, nebo k 1. červnu. Pracovník je povinen zajistit splnění pedagogických úkolů z předcházejícího období a termínovaných úkolů v průběhu tvůrčího volna (např. vyplývajících z účasti v grantových soutěžích atd.).
  5. Na pracovní cestu v rámci tvůrčího volna se nevztahuje doplňující ustanovení (c) směrnice pro zahraniční styky příkazu děkana č. 15/1993.
  6. O výsledcích své práce v rámci tvůrčího volna podá pracovník zprávu s vyjádřením vedoucího pracoviště a oborového proděkana děkanovi fakulty do 1 měsíce po skončení poskytnutého volna. Žádost a zpráva se zakládají do osobního spisu pracovníka.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF

Navrhovatel: Vedoucí PERS

Příloha: formulář (ve formátu PDF, RTF nebo DOC)