Neplatí od 1. 7. 2016, viz Příkaz děkana č. 5/2016.

Směrnice děkana 1/1998

Informační služby MFF poskytované prostřednictvím WWW

V Praze dne 13. 3. 1998

Čj. 61/TP/MFF

 

(Touto směrnicí se mění a doplňuje „Směrnice pro ediční činnost MFF UK“ ze dne 16. 10. 1996, č.j. 183/TP/MFF)

I. Charakteristika informací na WWW serverech MFF UK

Informace na WWW serverech v doméně mff.cuni.cz lze v zásadě rozdělit do dvou skupin:

 1. Informace celofakultního významu (tj. základní údaje o fakultě a materiály sloužící k její propagaci). Ty jsou zabezpečovány prostřednictvím OPVV a definovány v materiálu „Struktura informačních služeb MFF UK na WWW“ (dále jen „Struktura WWW“), který je Přílohou 1 této „Směrnice“ a tvoří její nedílnou součást. Je přístupný na OPVV a na WWW fakulty. Členové akademické obce mohou podávat náměty na jeho doplnění a změny.

 2. Ostatní informace. Do této skupiny patří jak informace na WWW serverech jednotlivých sekcí, tak vlastní WWW stránky pracovišť, pracovníků a studentů. Obsah WWW serverů oborových sekcí i jejich technické zabezpečení je plně v pravomoci příslušných proděkanů, kteří využívají služeb správců jednotlivých domén počítačových sítí.

Vzhledem k technickým principům publikace na WWW se na obě tyto skupiny plně vztahuje příkaz děkana č. 4/1996 ze dne 28. 2. 1996, č.j. 29/TP/MFF (Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK).

II. Struktura informačních služeb MFF UK na WWW

Viz Příloha 1.

III. Způsob uveřejňování informací spadajících do působnosti OPVV

 1. Velká část podkladů (zdrojových textů) k materiálům, jež mají být podle „Struktury WWW“ k dispozici na WWW, nepochází přímo z oddělení pro propagaci a vnější vztahy. Zodpovědnost za jejich zveřejnění má proto vždy pracoviště (případně orgán nebo sekce), uvedené v pravém sloupci „Struktury WWW“, přičemž zodpovědnou osobou je vedoucí, v případě volených orgánů předseda a v případě sekcí příslušný proděkan.

 2. Zodpovědné pracoviště má k výběru následující způsoby zveřejnění materiálů:

  1. Zodpovědné pracoviště zabezpečí zveřejnění materiálů na WWW zcela svými prostředky na libovolném WWW serveru v doméně mff.cuni.cz. V současnosti jsou takto zajištěny například rozvrh (zajišťuje předseda rozvrhové komise na stroji ulita.ms.mff.cuni.cz) a studentská anketa (na www.ms.mff.cuni.cz).

  2. Zodpovědné pracoviště zajistí svými prostředky vytvoření souborů ve formě vhodné k publikaci na WWW (HTML, GIF, ...) a zcela ve své režii je umísťuje na server www.mff.cuni.cz. K tomuto postupu je nutný souhlas správce serveru www.mff.cuni.cz. (V současné době jsou takto zajištěny např. informace z akademického senátu).

  3. Zodpovědné pracoviště dodá podklady v elektronické podobě (akceptované formáty jsou MS Word, Corel WordPerfect, T602, jiné pouze po dohodě s OPVV) oddělení pro vnější vztahy a propagaci. To zajistí jejich převod do formátu vhodného pro WWW (HTML, GIF atd.) a zveřejní je na serveru www.mff.cuni.cz. V současné době je takto zajištěna naprostá většina dokumentů (příkazy děkana, studijní informace atd.).

  4. V případě, že informace poskytované zodpovědným pracovištěm mají speciální charakter (např. jsou často obměňovány), má OPVV právo navrhnout řešení způsobem WWW projektu. Případný nesouhlas odpovědného pracoviště s projektem řeší vedení fakulty. Příkladem současných či nedávných WWW projektů jsou Amoeba (organizační členění, whois, telefonní seznam...) a elektronická registrace účastníků konferencí (TET, WDS).

 3. V případech, kdy jsou data na WWW pouze obrazem jiných dat udržovaných fakultou, je nutná dohoda mezi správcem WWW serveru www.mff.cuni.cz a správcem zdrojového souboru dat. Např. informace o vyučovaných předmětech jsou na WWW automaticky exportovány z programu „Tajemník“ na začátku školního roku, v jiných termínech pouze na vyžádání studijního proděkana.

 4. Specifickým problémem je údržba údajů o pracovištích a pracovnících fakulty. Pro tyto účely existuje na serveru www.mff.cuni.cz databáze „Amoeba“. Jednotlivá pracoviště zodpovídají za průběžnou aktualizaci údajů ve zmíněné databázi prostřednictvím WWW formulářů. Vedoucí jednotlivých pracovišť pověří touto činností odpovědného pracovníka a jeho jméno sdělí OPVV. Údaje z této databáze jsou kromě využití na WWW (WhoIs, organizační členění atd.) oficiálním zdrojem pro tvorbu telefonního seznamu, případně dalších tištěných evidenčních a propagačních materiálů.

 5. Nedílnou součástí akademické obce fakulty jsou též její studenti. Informace o nich jsou udržovány jednak ve studentské části databáze WhoIs (kterou zajišťuje správce domény Malá Strana) a jednak v seznamu domácích stránek studentů na serveru www.mff.cuni.cz.

 6. OPVV může podle svého uvážení, případně na návrh člena akademické obce, zveřejnit na WWW další informace, nezahrnuté ve „Struktuře WWW“.

IV. Závěr

Schválením této směrnice pozbývají platnosti ustanovení I/2.3, III/1.3 a III/2.3 „Směrnice pro ediční činnost MFF UK“ ze dne 16. 10. 1996, č.j. 183/TP/MFF, a „Struktura informačních služeb MFF UK na WWW“ schválená vedením MFF UK dne 10. 7. 1995.

V.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK

Navrhovatel: Vedoucí OVVP