Neplatí od 9. 6. 2001.

Příloha 1

Evidenční list

V Praze dne 11. listopadu 2000

Kontaktní osoba na pracovišti

Je vedoucím pracoviště pověřený pracovník, který udržuje kontakt s koordinátorem programu sekce nebo budovy. Na svém pracovišti zajišťuje předávání informací o akci a soustřeďuje u sebe požadavky pracoviště.

V určených termínech nahlásí programovou nabídku pracoviště koordinátorovi (přednášku, exkurzi, atd.), požadavky pracoviště nebo přednášejících z pracoviště na přepravu materiálu vedoucímu dopravy (dispečink bývá na sekretariátu tajemníka), požadavky na tisk materiálů (na OVVP), požadavky pracoviště na umístění a prostory v Informačním centru DOD v  Raisově sále Národního domu na Vinohradech ( počet zásuvek, židlí, stolů a případně s kým společný stůl v Informačním centru)). POZOR: je nutné nahlásit, stůl není automaticky rezervován, některá pracoviště se neúčastní (KTV, KJP), některým stačí společný stůl s jiným pracovištěm!

(Jeho odměnu zajišťuje pracoviště.)

Informátor v Informačním centru (IC) v Raisově sále

Je pověřeným pracovníkem, který poskytuje v IC informace o studiu a profilu pracoviště.

(Jeho odměnu zajišťuje pracoviště.)

Vedoucí exkurze / přednášející

Je pracovník, který se podílí na programu DOD aktivním odborným výkladem.

(Jeho odměnu zajišťuje na návrh koordinátora a Organizačního štábu proděkan pověřený vedením akce - proděkan pro vnější vztahy a propagaci.)

Organizátor akce

Je člen Organizačního štábu uvedený v Příkazu děkana k DOD a plní úkoly z příkazu vyplývající.

(Jeho odměnu zajišťuje na návrh koordinátora a Organizačního štábu proděkan pověřený vedením akce.)

Koordinátor sekce nebo budovy

Je pracovník, který u sebe soustřeďuje nabídky pracovišť a sestavuje odborný program sekce nebo budovy, spolupracuje s kontaktními pracovníky na pracovištích a zabezpečuje ve spolupráci s OVVP propagaci programu DOD v budovách nebo v programových sekcích.

Po ukončení akce hodnotí průběh na své budově/sekci a podává návrh na ocenění přednášejících a vedoucích exkurzí. Je automaticky členem Organizačního štábu jmenovaného děkanem v Příkazu děkana.

(Jeho odměnu zajišťuje na návrh Organizačního štábu proděkan pověřený vedením akce.)

Studentský organizátor/ informátor/ pomocník

Je student, který pomáhá při přepravě materiálu, jeho nakládce, vykládce, nebo zastává pozici informátora v Informačním centru v Raisově sále či v budovách MFF, nebo se podílí na přípravných pracích s akcí souvisejících (obálkování, distribuce pozvánek, plakátů a letáků atd.).

(Jeho odměnu zajišťuje pracoviště OVVP formou mimořádných stipendií PA.)

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK