Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 9/2010

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, Provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka, vydávám k provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě tento plán inventarizací pro rok 2010:

Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku

Fyzické inventuře k 31. 10. 2010 je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost vzhledem k tomu, že v objektech MFF došlo k dalším stavebním úpravám a stěhování pracovišť. K zajištění úkolů spojených s inventarizací jsem jmenoval ústřední inventarizační komisi (dále ÚIK) a dílčí inventarizační komise (dále DIK). Jmenný seznam komisí je uveden v příloze tohoto příkazu.

Inventurní soupisy jsou zpracovány v programu FIS. Podkladem pro provádění fyzických inventur budou sloužit DIK sestavy osobních listů dle druhu majetku (sestava FIS 5317/05801) a položkový seznam dlouhodobého majetku (sestava FIS 5029/05801). DIK porovná a odsouhlasí fyzicky nalezené předměty s inventárními čísly, která jsou uvedena v sestavě. Zjištěné inventarizační rozdíly (manka a přebytky) oproti inventárním sestavám sepíše DIK spolu se zdůvodněním do tiskopisu PROTOKOL (prohlášení). Tento protokol bude přílohou inventárního zápisu DIK o provedení fyzické inventury.

DIK zahájí činnost ihned po obdržení sestav z úseku správy majetku.

Odsouhlasené sestavy osobních listů dle druhu majetku (5317/05801), podepsané odpovědným pracovníkem (podpis odpovědného pracovníka bude v místě „potvrzuji, že fyzická inventura proběhla za mé přítomnosti a že jsem žádný majetek nezatajil“) a dílčí inventarizační komisí, odevzdají DIK úseku majetku samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek v jednom vyhotovení nejpozději do 11. ledna 2011.

Datum pro předání výsledku inventarizace musí všechna pracoviště dodržet, protože výsledky za jednotlivá pracoviště musí být zpracovány do závěrečného protokolu o inventarizaci a výsledky vyhodnoceny ÚIK.

Zároveň se sestavami FIS 5317/05801 odevzdá DIK i vyplněný a podepsaný Zápis o výsledku inventarizace, a to opět samostatně za dlouhodobý majetek a samostatně za drobný dlouhodobý majetek. Sestavy FIS 5029/05801 – položkový seznam dlouhodobého majetku si pracoviště ponechají.

Vydavatelství Matfyzpress – k 31. 12. 2010

S ohledem na termín účetního vypořádání prodeje musí být inventura zásob knižních publikací včetně vyúčtování tržeb z prodeje provedena do 7. ledna 2011 (vč. vyhotovení Zápisu o výsledku inventarizace a předání správě majetku). Součástí inventarizace musí být i odsouhlasený stav publikací předaných do jednotlivých smluvních prodejen mimo MFF.

Dokladová inventura účtů k 31. 12. 2010

Dokladová inventura stavu účtů k 31. 12. 2010 (závazků a pohledávek) bude provedena do 18. ledna 2011. Na závěr inventury provede DIK zápis o provedení dokladové inventury. Zápis, schválený vedoucí hospodářského oddělení (dále HO), předá DIK v jednom vyhotovení správě majetku. V případě nesrovnalostí na účtech navrhne vedoucí HO opatření, které projedná s tajemníkem fakulty. Tato opatření budou nedílnou součástí zápisu.

Inventarizace pokladní hotovosti a stravenek (provádí se čtvrtletně) k 31. 12. 2010

Při inventuře pokladní hotovosti se zjišťuje skutečný stav přepočítáním peněz a odsouhlasením celkové částky se zápisem v pokladním deníku s účtem 211 podle jednotlivých měn se zaúčtováním kurzových rozdílů.

U stravenek se porovná skutečný stav s operativní evidencí stravenek a účtem 213. DIK předá Zápis o výsledku inventarizace v jednom vyhotovení správě majetku.

Evidence lihu na MFF k 31. 12. 2010

Evidence nákupu a výdeje lihu za rok 2010 bude zpracována ve výkazu o spotřebě lihu podle jednotlivých pracovišť a podle účelu; návazně bude vyhotoven záznam pro účely zvláštního povolení k osvobození od spotřební daně.

Ústřední inventarizační komise zpracuje závěrečný protokol o výsledku inventarizace, který bude obsahovat termíny provedení, vyhodnocení výsledků, nápravná opatření, návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů. Vedoucí HO odpovídá za účetní vypořádání inventarizačních rozdílů do účetní závěrky za měsíc prosinec 2010.

Kontrolou plnění tohoto příkazu pověřuji Ing. Danu Lankovou, vedoucí HO.

Navrhovatel: Ing. D. Lanková, vedoucí HO
Příkaz byl schválen dne 27. října 2010,
nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2010.
Platnosti příkaz pozbývá dnem splnění účelu, ke kterému byl vydán.

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty


ÚIK a DIK pro inventarizaci k 31. 10. 2010 na pracovištích MFF jmenuji takto :

Ústřední inventarizační komise

předseda:       Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
členové:       RNDr. Petr Zinburg, Pavel Šíbl

Dílčí inventarizační komise

101 - Astronomický ústav UK
předseda DIK:     Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
členové:       Hana Mifková

102 - Fyzikální ústav UK
předseda DIK:     Hana Kučerová
členové:       Ivana Kubínová

103 - Kabinet výuky obecné fyziky
předseda DIK:     Ing. Bohumil Kurka
členové:       RNDr. Petr Zinburg

104 - Katedra didaktiky fyziky
předseda DIK:     Ing. Ludvík Němec
členové:       Ludmila Malečková

105 - Katedra fyziky povrchů a plazmatu
předseda DIK:     Ing. Petra Jindrová
členové:       Jitka Sedláčková

106 - Katedra fyziky materiálů
předseda DIK:     Ing. Jaromír Buriánek
členové:       Pavel Beran

107 - Katedra fyziky nízkých teplot
předseda DIK:     Jarmila Mautsková
členové:       Mgr. Vojtěch Chlan

109 - Katedra fyziky kondenzovaných látek
předseda DIK:     doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
členové:       Bc. Štěpán Sechovský, DiS., Jan Matlák

110 - Katedra makromolekulární fyziky
předseda DIK:     Marcela Búryová
členové:       Anna Aulická

111 - Katedra geofyziky
předseda DIK:     RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
členové:       RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.

113 - Katedra chemické fyziky a optiky
předseda DIK:     Mgr. Olga Pospíšilová
členové:       RNDr. Petr Kovář, Ph.D.

114 - Ústav částicové a jaderné fyziky
předseda DIK:     Marie Navrátilová
členové:       Mgr. Milan Krtička, Ph.D.


115 - Katedra meteorologie a ochrany prostředí
předseda DIK:     doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
členové:       Mgr. Kateřina Zemánková, Ph.D., Jana Karnoltová

116 - Ústav teoretické fyziky
předseda DIK:     RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
členové:       Eva Kotalíková

201 - Kabinet software a výuky informatiky
předseda DIK:     RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
členové:       Blanka Herrmann

202 - Katedra aplikované matematiky
předseda DIK:     Nana Giorgadze
členové:       RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

203 - Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
předseda DIK:     RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
členové:       Mgr. Martin Děcký

204 - Katedra softwarového inženýrství
předseda DIK:     RNDr. David Bednárek, Ph.D.
členové:       Eva Mládková

205 - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
předseda DIK:     Mgr. Vladan Majerech, Dr.
členové:       RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

206 - Středisko informatické sítě a laboratoří
předseda DIK:     Ing. František Šebek
členové:       RNDr. Ondřej Matouš

207 - Ústav formální a aplikované lingvistiky
předseda DIK:     RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
členové:       Mgr. Milan Fučík, Květoslava Králíková, prom.fil.

301 - Katedra algebry
předseda DIK:     Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
členové:       Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

302 - Katedra didaktiky matematiky
předseda DIK:     RNDr. Jarmila Robová, CSc.
členové:       Mgr. Alena Blažková

303 - Katedra matematické analýzy
předseda DIK:     doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.
členové:   doc. RNDr. Zdeněk Vlášek, CSc., doc RNDr. Pavel Pyrih, CSc., Helena Pištěková

304 - Katedra numerické matematiky
předseda DIK:     doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
členové:       Eva Plandorová

305 - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
předseda DIK:     doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
členové:       RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Hana Jandová

3052 - Euromise
předseda DIK:     prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.
členové:       Lenka Semeráková, Vít Pokorný
306 - Matematický ústav Univerzity Karlovy
předseda DIK:     Jana Šťastná
členové:       RNDr. Petr Somberg, Ph.D., RNDr. Oldřich Ulrych

402 - Institut teoretické informatiky
předseda DIK:     Hana Polišenská
členové:       Mgr. Martin Bálek

511 - Knihovna fakulty
předseda DIK:     Renata Surynková
členové:   Mgr. Jiří Kuča, Radana Cibulková, PhDr. Petra Hoffmannová, Marcela Kahounová

512 - Kabinet jazykové přípravy
předseda DIK:     PhDr. Alexandra Křepinská, CSc.
členové:       Jitka Hankeová

513 - Katedra tělesné výchovy
předseda DIK:     Mgr. Jiří Teplý
členové:       Mgr. Jan Schwarzer

612 - Reprografické středisko fakulty
předseda DIK:     Filip Kreuziger
členové:       Helena Kutková

613 - Profesní dům
předseda DIK:     Andrea Kršková
členové:       Karel Sobota

721 - Sekretariát, 723 - OVZS, 725 - Propagace, 726 - Personální oddělení, 727 - Mzdová účtárna
předseda DIK:     Jana Ježilová
členové:       Marcela Tomášková

722 - Hospodářské oddělení
předseda DIK:     Hana Vajnerová
členové:       Lenka Fabiánová

724 - Studijní oddělení
předseda DIK:     JUDr. Dana Macharová
členové:       JUDr. Ludmila Nápravníková, Daniela Pysková

728 - Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
předseda DIK:     Mgr. Petr Vlášek
členové:       Ing. Václav Mrázek

7311 - Správa budov Karlov
předseda DIK:     Ing. Miloš Novák
členové:       Vlasta Šestáková

7312 - Správa budov Karlín
předseda DIK:     Marta Olšinová
členové:       Lubomír Křáp

7313 - Správa budov Malá Strana
předseda DIK:     Ing. Miloš Novák
členové:       Karel Sobota

7314 - Správa budov Troja
předseda DIK:     Ludmila Bedrníková
členové:       Hana Mošnová

902 - Mössbauerova laboratoř
předseda DIK:     Jarmila Mautsková
členové:       Mgr. Vojtěch Chlan

0011 - SKAS
předseda DIK:     Mgr. Marek Radecki
členové:       Vojtěch Kopal

Ostatní dílčí inventarizační komise

Pokladní hotovost a stravenky - čtvrtletně
předseda DIK:     bude jmenován ad hoc zvláštním dekretem
členové:       budou jmenováni ad hoc zvláštním dekretem
odpovědný pracovník: Lenka Fabiánová, Ludmila Bedrníková

Repro - vydavatelství Matfyzpress - k 31. 12. 2010
předseda DIK:     Helena Kutková
členové:       Filip Kreuziger
odpovědný pracovník: Lucie Šimůnková

Dokladová inventura účtů - k 31. 12. 2010
předseda DIK:     Zlata Kašparová
členové:       Ivana Dítětová, Jiřina Schránilos
odpovědný pracovník: Ing. Dana Lanková

Evidence lihu na MFF- k 31. 12. 2010
předseda DIK:     Hana Mošnová
členové:       Ludmila Bedrníková