Neplatí od 9. 6. 2006.

Příkaz děkana č. 9/1998

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

 1. V úterý 24. listopadu 1998 pořádá vedení fakulty Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s  dopoledním programem v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech (nám. Míru č. 9) a s odpoledním programem v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5, Malostranské nám. 25 a trojském areálu V Holešovičkách 2.
 2. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:
  • předseda - PhDr. A. Havlíčková (odd. pro vnější vztahy a propagaci)
  • místopředseda - RNDr. S. Zelenda (KDF)
  • členové -
   I. K. Kubák (SKAS)
   RNDr. M. Cieslar , CSc. (KFK)
   RNDr. V. Hanzal (KEVF)
   PaedDr. J. Kuchař (KDF)
   JUDr. D. Macharová (stud. odd. děkanátu)
   Mgr. V. Majerech (KTI)
   Mgr. M. Růžička (OVVP)
   RNDr. Petr Lachout, CSc. (KPMS)

 3. V úterý 24. listopadu 1998 ruším výuku v posluchárnách:
  • M1, M2, M3 od 12.20 hodin bez omezení
  • S3, S4 od 11.30 hodin bez omezení
  • F1 celý den
  • v počítačových laboratořích v budově na Malostranském náměstí 25 od 12.20 hodin bez omezení

II. Dopolední program v Národním domě

 1. V Raisově sále Národního domu na Vinohradech (ND) bude od 8.00 do 12.00 hodin zřízeno informační centrum. Vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí a vedoucí studijního oddělení děkanátu jsou zodpovědni za to, aby se jimi pověřený pracovník zúčastnil na práci informačního centra, které bude zájemcům poskytovat konkrétní informace o studiu a od-povídat na jejich individuální dotazy.
 2. Jednotlivá pracoviště nahlásí své požadavky na technické vybavení v ND (stoly, elektrické přípojky) a zajištění centrální dopravy pro své zástupce v informačním centru buď přímo Mgr. Miroslavu Růžičkovi, tel: 2570, nebo příslušnému koordinátorovi programů v jednotlivých budovách, a to nejpozději do 17. 11. 1998.

 3. V Majakovského sále ND zahájí program v 9.00 hodin prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., proděkan fakulty;
 4. od 9.30 hodin vystoupí s přednáškou „Zemská atmosféra jako prostředí zajímavých fyzikálních jevů aneb Co je to meteorologie ?“ prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. a Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.
 5. Od 10.45 hodin budou prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., a koordinátoři studijních plánů, které žádám o účast na dopoledním programu, informovat o přijímacích zkouškách i studiu na MFF a budou odpovídat na dotazy týkající se studijní problematiky fakulty.
 6. Moderováním programu v Majakovského sále pověřuji doc. RNDr. Emila Caldu, CSc. (KDM).
 7. Informační centrum PK a OVVP v ND bude řídit RNDr. Jiří Matas se zástupci SKAS a KS.
 8. Technickým dozorem, spoluprací s programovým úsekem Národního domu, koordinací programu a organizací výzdoby v ND pověřuji Mgr. Miroslava Růžičku (OVVP).
 9. Centrální doprava materiálů bude zabezpečena ranní trasou Trója, Sokolovská, Malá Strana, Ke Karlovu a od budovy Ke Karlovu 3 k ND Na Vinohradech a v poledne stejnou trasou zpět. Za její zajištění (do 7.30 hodin v ND, od 12.10. hodin z ND) podle požadavků Mgr. Miroslava Růžičky zodpovídá Šárka Mačková (Útvar skladů a dopravy děkanátu).
 10. Na zabezpečení nakládky a vykládky materiálu na budovách i před Národním domem na Vinohradech se budou podílet pracovníci na civilní službě. Stejně tak při organizaci odpoledního programu na budovách MFF. Do 17.11. se nahlásí Mgr. Růžičkovi a koordinátorům budov nebo programů. Za dodržení odpovídají vedoucí pracovišť, kam je pracovník na civilní službě přidělen.

III. Odpolední program

 1. Žádám vedoucí pracovišť jednotlivých sekcí, aby zvážili rozsah nabídky svého pracoviště (přednášky, exkurze, besedy, fyzikální pokusy) pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Zájemci by měli získat ucelenou a názornou informaci o studiu všech oborů (studijních směrů, specializací, aprobací) MFF UK. Proto je třeba nabídku zpřesnit s koordinátorem odpoledního programu pro příslušný obor studia a budovu.
 2. Koordinací příprav a průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách pověřuji:

  • PaedDr. J. Kuchaře (KDF) pro program učitelství (vč. besedy se středoškolskými pedagogy) v budově Ke Karlovu 3
  • RNDr. M. Cieslara ,CSc. (KFK) pro program fyziky v budově Ke Karlovu 3 a 5
  • RNDr. V. Hanzala (KEVF) pro program fyziky v areálu Trója
  • Mgr. V. Majerecha (KTI) pro program informatiky na Malostranském náměstí 25
  • RNDr. P. Lachouta, CSc. (KPMS) pro program matematiky na Malostranském náměstí 25.

 3. Od 14.30 hodin v budově Ke Karlovu 3 proběhne beseda proděkana pro studijní záležitosti prof. RNDr. Jiřího Anděla, DrSc., se středoškolskými pedagogy. Žádám koordinátory studijních plánů oborů a vedoucí KDM a KDF, aby se podle možností besedy zúčastnili.
 4. Informace o studiu bude poskytovat od 13.30 do 16.00 hodin studijní oddělení. Zodpovídá JUDr. Dana Macharová.
 5. Informační centra v budově Ke Karlovu 3 bude řídit RNDr. Jiří Matas se zástupci SKAS.
 6. Ukázky fyzikálních pokusů v posluchárně F1 (Ke Karlovu 5) pro zájemce o studium fyziky a. učitelství připraví RNDr. Ivana Stulíková, CSc., RNDr. Petr Zinburg a Ivan Janský (všichni KVOF).

IV. Propagace, ostatní

 1. Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 98 odpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.
 2. Za propagaci DOD ve sdělovacích prostředcích, na středních školách, za přípravu centrálních informačních a propagačních materiálů i jejich včasnou distribuci a za přípravu vyhod-nocení Dne otevřených dveří zodpovídají PhDr. Alena Havlíčková a RNDr. Stanislav Zelenda.
 3. Za úklid poslucháren a hlavních prostor fakulty (vestibuly, chodby apod.) zodpovídá Milan Paducha (správa budov) a jím pověření pracovníci.
 4. Za výrobu tiskovin a výrobu ostatních informačních a propagačních materiálů zodpovídá PhDr. Alena Havlíčková.

V Praze dne 30.10. 1998

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF UK

V návaznosti na tento příkaz zveřejňuje Oddělení pro propagaci a vnější vztahy seznam pracovníků jednotlivých pracovišť MFF UK odpovědných za akci DOD na jednotlivých pracovištích. Dokument je ve formátu PDF.