Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 9/1995

Dislokační rozhodnutí

Karlov

 • Místnost č. 12 ve 2. suterénu budovy Ke Karlovu 3, Praha 2, vyjímám z užívání děkanátu - správy budov a přiděluji ji do užívání Výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu pro jeho sekretariát na MFF UK

 • Místnost č. 106 ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3 vyjímám z užívání katedry fyziky kovů a přiděluji ji děkanátu fakulty pro oddělení doktorandského studia a zahraničních studentů

 • Místnost č. 31 v 1. suterénu budovy Ke Karlovu 3 vyjímám z užívání Výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu a přiděluji ji kabinetu výuky obecné fyziky pro zabezpečení činnosti správy počítačových sítí v areálu Karlov a fakultního elektornického informačního systému.

 • Prostory v "domečku" na zahradě u budovy Ke Karlovu 5, dosud užívané kabinetem výuky obecné fyziky, vyjímám z užívání tohoto pracoviště a přiděluji je do užívání katedry fyziky kovů.

Karlín

 • Místnost č. 339 ve 3. patře vyjímám z užívání katedry numerické matematiky a přiděluji ji do užívání Matematickému ústavu UK

Malostranské nám.

 • Místnost č. 28 ve 4. patře budovy přiděluji do užívání katedře numerické matematiky

 • Místnost č. 92 v přízemí budovy /tzv. rotundě/ vyjímám z užívání katedry numerické matematiky a dávám ji k dispozici pro zřízení seminární posluchárny obecného použití

 • V případě dřívějšího návratu pracovníka katedry numerické matematiky dr. K. Žitného, Csc. z dlouhodobého zahraničního pobytu bude umístění jeho pracovny řešit vedení fakulty. V této souvislosti upozorňuji, že vzhledem k připravované generální rekonstrukci interiérů budovy mají veškerá platná dislokační rozhodnutí dočasný charakter.

Areál Troja

 • Místnosti č. 220, 221 a 222 v 1. patře budovy vývojových dílen /dále VD/ přiděluji do užívání kabinetu jazykové přípravy

 • Místnosti č. 212 a 263 vyjímám z užívání kabinetu jazykové přípravy a katedry fyziky nízkých teplot a uvolňuji je pro zřízení specializovaných jazykových učeben v péči kabinetu jazykové přípravy

 • Místnost č.211 v 1. patře budovy VD, kromě prostor pronajatých zastoupení firmy PHYWE /dr. Lešner/ ve smyslu smlouvy ze dne 1.7.1995 přiděluji kabinetu výuky obecné fyziky pro zřízení elektronického praktika

 • Místnost č.210 v 1. patře budovy VD vyjímám z užívání katedry fyziky nízkých teplot a přiděluji ji děkanátu fakulty jako pracovnu akademických funkcionářů v areálu Troja.

 • Místnost č. 207 v 1. patře budovy VD vzjímám z užívání děkanátu a přiděluji ji katedře fyziky nízkých teplot.

 • Místnost č. 205 v 1. patře budovy VD vyjímám z užívání kabinetu jazykové přípravy a přiděluji ji katedře fyziky nízkých teplot pro společné užívání s Kabinetem jazykové přípravy

 • Místnost č. 114 v přízemí budovy VD vyjímám z užívání kabinetu výuky obecné fyziky a přiděluji ji katedře elektroniky a vakuové fyziky pro zřízení metrologické laboratoře vakuové techniky.

 • Místnost č. 06 v suterénu budovy VD vyjímám z užívání Sdružení VAKUUM - MFF. Místnost č. 109 v přízemí budovy VD vyjímám z užívání Kabinetu výuky obecné fyziky a přiděluji ji Sdružení VAKUUM - MFF. Pověřuji proděkana dr. I. Emmera,CSc. a tajemnici fakulty ing. J. Leškovou připravit dodatek ke smlouvě o Sdružení VAKUUM - MFF, zahrnující tuto změnu

 • Místnosti č. 111 v přízemí budovy Těžkých labortoří /dále jen TL/ vyjímám z užívání katedry fyziky nízkých teplot a přiděluji ji Optické a sklářské dílně. Tomuto pracovišti rovněž přiděluji místnost č. 01 v suterénu TL pro příruční sklad skla.

Všechna uvedená opatření, kromě zápůjčky termínované v příkazu děkana č. 16/1994, se uskuteční co nejrychleji na základě vzájemných dohod zainteresovaných pracovišť.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK